Jak lokalne samorządy chcą pomóc przedsiębiorcom?

Nie ma wśród samorządów powiatu ostrzeszowskiego woli, aby na mocy stosownych uchwał umorzyć czy też odroczyć w czasie płatność podatków tracącym płynność finansową przez pandemię przedsiębiorcom. Jedyne, co mogą zrobić właściciele firm, co zresztą mogli zrobić i w latach poprzednich, to zwrócić się indywidualnie do wójta czy burmistrza z prośbą o umorzenie zaległości, odpowiednio ją dokumentując i uzasadniając. I czekać na decyzję.

DORUCHÓW: Gminy nie stać

Wójt Urszula Kowalińska zwraca uwagę na fakt, że Doruchów jest gminą rolniczą o bardzo niskich dochodach  oraz obciążona kredytami w wysokości 4.500.000 zł.
– Na dochody gminy składają się dotacje, subwencje, dofinansowania oraz podatki – wylicza. Podatek od nieruchomości osób prawnych zaplanowano na ten rok  na kwotę 595.000 zł, co stanowi 2.22 % całego budżetu. – W związku z tą ciężką  dla nas wszystkich sytuacją związaną z pandemią, chcielibyśmy wprowadzić jakieś powszechne zwolnienia, jednak na dzień dzisiejszy gminy Doruchów na to nie stać – wyznaje. – Wszystkie trudne sytuacje finansowe przedsiębiorców będziemy rozpatrywać indywidualnie.

KRASZEWICE: Rozpatrywane indywidualnie

Podjęcia uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców nie przewiduje – przynajmniej na razie – samorząd Kraszewic. Ale i tu przedsiębiorcy mogą indywidualnie zabiegać o takie umorzenie, ale – co ważne – nie bieżących rat a tylko zaległości.
– Taką decyzje podejmuję indywidualnie po wykazaniu się utratą dochodów w firmie – mówi wójt Konrad Kuświk.

OSTRZESZÓW: Uchwały nie przewidują

Burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak mówi, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak panująca epidemia odbija się na sytuacji wielu przedsiębiorstw, pracowników, ale i samorządu.
– Już liczymy straty związane z zamknięciem krytej pływalni ,,Oceanik’’ czy kina ,,Piast’’ – wyznaje. – Tylko zamknięty basen to strata ok. 10 tysięcy zł dziennie. Już teraz wiemy, że wykonanie zaplanowanego budżetu będzie trudne, ale nie poddajemy się – przekonuje.
Już 7 kwietnia burmistrz Jędrowiak poinformował o możliwości uzyskania umorzenia czynszu dla przedsiębiorców, którzy mają podpisane umowy dzierżawy z Miastem i Gminą. – Decyzja o umorzeniu będzie wydawana począwszy od kwietnia i pod uwagę brani będą ci przedsiębiorcy, którzy w wyniku decyzji Ministra Zdrowia nie mogą prowadzić działalności lub prowadzenie tej działalności jest znacząco ograniczone – tłumaczy.
Jeśli zaś chodzi o podatki, jakie płacą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, burmistrz przypomniał, że – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym – Gmina jak co roku może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, a docelowo nawet umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę. Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań może nastąpić na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis.
– Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie po przedstawieniu informacji o zmianie w dochodach – tłumaczy dzisiaj burmistrz. – Można wnioskować o przełożenie płatności, rozłożenie na raty, bądź umorzenie. Również o umorzenie mogą występować najemcy lokali miejskich.
Nie ma jednak w Ostrzeszowie decyzji o obligatoryjnym czasowym zwolnieniu przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, z podatku od nieruchomości, co w różny sposób zrobiły już niektóre gminy w regionie, np. w Baranowie czy Łęce Opatowskiej (piszemy o tym na str. 8).
– Nie, taka uchwała nie jest planowana, bo sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna – wyznaje Jędrowiak. – Gmina też nie ma takiej sytuacji, jak niektóre kępińskie gminy i nie posiada kilku milionów wolnej gotówki, aby bez rozpatrywania wszystkim umarzać podatki. Tak jak wcześniej podałem, gmina również traci miliony na tym kryzysie, choćby przez zamknięcie basenu i kina. Tak więc chcemy pomagać przedsiębiorcom, ale zawsze będzie to na indywidualny wniosek firmy, po udokumentowaniu sytuacji finansowej danego podmiotu – podsumowuje.

CZAJKÓW: Na wniosek

Wójt Henryk Plichta podkreśla, że Gmina Czajków zawsze stara się utrzymać właściwe relacje między urzędem a przedsiębiorcami. – Oczywiście rozważamy pewne rozwiązania mające na celu odroczenie, rozłożenie na raty czy zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości naszych przedsiębiorców, ale każdy wniosek (przypadek) będziemy rozpatrywać indywidualnie i podejmować stosowne decyzje. Na chwilę obecną do urzędu gminy nie wpłynęły żadne wnioski w tej sprawie – dodaje.

KOBYLA GÓRA: Ostrożnie

– Każdy złożony wniosek przedsiębiorcy ws. umorzeń bądź odroczeń będzie rozpatrywany indywidualnie. Na ten moment wnioski o umorzenie są rozpatrywane – mówi wójt Kobylej Góry Wiesław Berski. Dodaje równocześnie, że z racji tego, że każde umorzenie ma wpływ na subwencję na przyszły rok, samorząd ostrożnie z punktu widzenia finansów gminy podchodzi do umorzeń. – Również dochody gminy drastycznie spadają z racji wprowadzonych zmian – zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, bądź zmniejszenie 18% na 17% – tłumaczy. – Rozważam, aby udzielić pomocy mieszkańcom gminy, którzy utracili pracę w powodu epidemii COVID-19 poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w formie zasiłku – dodaje.

GRABÓW: Pracujemy nad szczegółami

Burmistrz Grabowa Maksymilian Ptak Redaktorze wydaje się być bardzo oszczędny w słowach. – Kwestia umorzenia raty podatku jest analizowana i stosowny komunikat na stronie internetowej będzie po 3 maja – wyznaje. – Pracujemy nad szczegółami, dlatego nie chcę na razie udzielać zdawkowych informacji – tłumaczy.

MIKSTAT: Z prośbą do burmistrza

O przyjęciu uchwały, na mocy której zmagający się z ekonomicznymi skutkami pandemii przedsiębiorcy byliby zwolnieni przez okres kilku miesięcy z podatków nie myślą też samorządowcy w Mikstacie. Jednak – jak mówi burmistrz Henryk Zieliński – każdy właściciel firmy, który wskutek pandemii znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, może zwrócić się do burmistrz z prośbą o prolongatę podatku, a docelowo nawet i jego umorzenie.

Samorząd Baranowa zwolnił z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec lokalnych przedsiębiorców, u których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. To samo zamierza zrobić Gmina Bralin. Na podobne zwolnienie mogą też liczyć przedsiębiorcy z gminy Łęka Opatowska, ale tylko ci, których w związku z pandemią dotyczy zakaz prowadzenia działalności.

ŁĘKA OPATOWSKA: Umorzą, ale nie wszystkim

W Łęce Opatowskiej zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za kwiecień i maj 2020 roku i obejmuje podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych (nie mniej niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 2020 roku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego lub nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego), w następstwie wystąpienia COVID-19, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii.
Ci, których zakaz ten nie dotyczy mogą liczyć jedynie na przedłużenie terminu płatności rat płaconych w kwietniu, maju i czerwcu do 30 września br.
To nie wszystko, podczas ostatniej (23 kwietnia) sesji radni zdecydowali też o całkowitym zwolnieniu rodziców od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku w okresie zawieszenia jego działalności. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem tych placówek ponosić będzie gmina.

RYCHTAL: Jeszcze nie teraz

Wójt Rychtala Adam Staszczyk zapewnia, że Gmina na bieżąco analizuje sytuację przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie gminy. – Na najbliższej sesji, która odbędzie się 27 kwietnia stosowne uchwały nie zostaną podjęte, jednakże temat zostanie poddany debacie, celem uzyskania stanowiska radnych w przedmiotowym zakresie – tłumaczy.

BRALIN: Umorzą wszystkim?

Na umorzenia podatków najprawdopodobniej będą też mogli liczyć przedsiębiorcy z bralińskiej gminy. – Gmina Bralin pracuje nad stosowną uchwałą, która podczas najbliższej sesji (29 kwietnia) zostanie przedstawiona Radzie Gminy – poinformowała nas Ewelina Pieles, sekretarz gminy.
Więcej dowiedzieliśmy się z umieszczonego w BIP projektu uchwały w tej sprawie, z którego wynika, że z podatku od nieruchomości za trzy kolejne miesiące zwolnieni byliby przedsiębiorcy (bez względu na to czy zmuszeni byli do zamknięcia firmy, czy też nie), którzy w ciągu dowolnych następujących po sobie 2 miesięcy w 2020 r. odnotowali spadek obrotów nie mniej niż o 30% (w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy 2019 r. Ci, którzy odnotowali spadek o mniej niż 10%, będą mogli liczyć na 2-miesięczne odroczenie płatności podatku.

TRZCINICA: Tak, ale nie wszystkim

8 kwietnia, w trakcie zdalnej konferencji, radni oraz wójt Trzcinicy przedyskutowali między innymi projekty uchwał: w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
20 kwietnia 2020 roku pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w wideoszkoleniu na temat zgodności powyższych uchwał z prawem, natomiast 28 kwietnia planowane jest podjęcie powyższych uchwał przez Radę Gminy w trakcie zdalnej sesji.
Projekty przygotowanych uchwał przewidują, że podobnie jak w Łęce Opatowskiej na zwolnienie z płacenia trzech najbliższych rat podatku liczyć mogą ci przedsiębiorcy, których w związku z pandemią dotyczy zakaz prowadzenia działalności. Pozostali – o ile wykażą, że zawirowania związane z pandemią naraziły ich na straty – mogą ubiegać się prolongatę płatności. – Ale jeśli okaże się, że taki przedsiębiorca znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji finansowej z tego powodu, to w tym momencie zawsze może się zwrócić do Wójta o umorzenie odroczonych wcześniej rat, ale takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie – mówi wójt Grzegorz Hadzik.

BARANÓW: Wszystkim

Na podobny, choć nie taki sam, bo idący dalej ruch już 7 kwietnia zdecydowała się Rada Gminy Baranów, która podjęła uchwałę o zwolnieniu na okres 3 miesięcy z płacenia podatków od nieruchomości wszystkich przedsiębiorców (nie tylko tych, których objął zakaz prowadzenia działalności w związku z COVID-19), u których płynność finansowa uległą pogorszeniu (nie mniej niż o 30%) w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Tam, gdzie płynność finansowa uległa pogorszeniu nie mniej niż o 10% – terminy płatności kwietniowej, majowej i czerwcowej raty zostaną odroczone odpowiednio o 3 miesiące.
– Zwolnienie lub odroczenie płatności podatku od nieruchomości ma na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom z terenu gminy w kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 – argumentuje wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Wójt tłumaczy, że widmo utraty płynności finansowej może spowodować, że w wielu firmach, również tych nieobjętych zakazem, może dochodzić do zwolnień pracowników, czego za wszelką cenę należy uniknąć. Warto dodać, że wpływy do budżetu baranowskiej gminy z tytułu płaconego przez lokalnych przedsiębiorców podatku od nieruchomości oscylują wokół 6 mln zł, a z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 mln zł.

***
Jedynie burmistrz Kępna Piotr Psikus i tradycyjnie wójt Perzowa Danuta Froń nie byli uprzejmi odnieść się do poruszonego przez nas problemu. Nie mieli czasu, nie chcieli, czy też nie mieli nic do powiedzenia w tej sprawie? JUR

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest