Kępno: Liczą na około 40 mln dofinansowania

Około 40 mln zł chciałby pozyskać samorząd Kępna w kolejnym rozdaniu Polskiego Ładu. Największą, zgłoszoną do dofinansowania inwestycją jest budowa w mieście kompleksu sportowego, w którym znalazłoby się miejsce m.in. na lodowisko, szatnie i boisko treningowe z zapleczem. Jego budowa planowana była już wcześniej, jednak – z uwagi na koszty – zablokowała ją opozycyjna od jakiegoś czasu wobec burmistrza Rada Miejska.

Okazuje się jednak, że burmistrz Piotr Psikus wcale nie zamierza pogodzić się z wolą Rady. Stąd wśród 5 wniosków, jakie złożył w kolejnej edycji Polskiego Ładu znalazł się również ten, dotyczący rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej w Kępnie.

KOMPLEKS SPORTOWY

W ramach zadania planowane jest wybudowanie w jednym kompleksie dwóch nowych obiektów sportowych. Pierwszy to budynek wielofunkcyjny, gdzie zimą byłoby lodowisko, a latem park trampolin. Dochodzi do tego jeszcze zaplecze, w tym pawilon szatniowy dla drużyn piłkarskich. Drugi obiekt to boisko treningowe z trawą syntetyczną.
W ramach zadania powstanie: hala wielofunkcyjna z funkcją lodowiska o wymiarach 20×40 m, z częścią szatniowo-socjalną wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Przy obiekcie zostaną wybudowane elementy małej architektury, jak chodniki, ławki, parkingi.
Jeśli chodzi o pełnowymiarowe (68 x 105 m) boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Zamkowej w Kępnie, będzie ono wyposażone w bramki, piłkochwyty, oświetlenie, monitoring, siedziska dla zawodników oraz trybuny dla kibiców na ok 100 miejsc. Przy boisku powstanie obiekt szatniowo-sanitarny, w tym 3 szatnie dla zawodników, toalety dla kibiców, dodatkowe pomieszczenie techniczne i magazyn/garaż. Zaplanowano też elementy małej architektury, drogi dojazdowe, chodniki, ławki i parkingi.
– Wniosek został złożony, bo według nas jest to bardzo potrzebna inwestycja, zarówno pod kątem modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej, jak i w kwestii uporządkowania tego terenu – przekonuje zastępca burmistrza Krzysztof Godek. – Ciągle chcemy poszerzać ofertę dla mieszkańców i sportowców. Dzięki tym przedsięwzięciom możemy poszerzyć możliwości klubom piłkarskim możliwości w zakresie zaplecza szatniowego – a także odbywania treningów w okresie jesienno-zimowym, bo wniosek obejmuje również budowę boiska z nawierzchnią syntetyczną.
Inwestycja miałaby powstać w przeciągu roku (do końca października 2023 r.). Jej całkowita wartość 22.125.000 zł, z czego aż 90% miałaby stanowić dotacja z Polskiego Ładu.

PRZEBUDOWA ULIC

W obszarze Infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej lokalny samorząd złożył wniosek na dwa zadania. Pierwsze dotyczy przebudowy ulic przyległych do Rynku w Kępnie (ulice Kilińskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kręta, Kraszewskiego).
W ramach zadania planowana jest kompleksowa przebudowa pięciu ulic centrummiasta, w tym przebudowa sieci wodociągowej i wymiana przyłączy wodociągowych, likwidacja kanalizacji ogólnospławnej, wybudowanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowych nawierzchni kamiennych, małej architektury i zieleni. Ulice te znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszystkie nawierzchnie zostaną wykonane z materiałów typu kostka granitowa czy płyty granitowe itp.Powierzchnia ulic do przebudowy wynosi ok 4 300 m2. Jeśli zadanie uzyska dofinansowanie, zrealizowane mogłoby być do końca sierpnia 2024 r.
Przewidywana wartość Inwestycji to 9.140.000 zł, z czego zaledwie 5% miałoby stanowić udział własny Gminy.
– Ulice wskazane we wniosku wymagają gruntownego remontu, nie jest to absolutnie kwestia nakładki asfaltowej, lecz pełnej modernizacji przestarzałej infrastruktury podziemnej – mówi burmistrz Godek. – Nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkiego z własnych środków, a nie możemy działać w tym temacie doraźnie.

INWESTYCYJNA I SKŁADOWA

Drugie zadanie w tym obszarze to: Uzbrojenie terenów usługowo-produkcyjnych w Gminie Kępno – budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i nawierzchni drogowej. W ramach zadania w ul. Inwestycyjnej i Składowej miałaby być wybudowana: siećwodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, sieć ciepłownicza, droga o nawierzchni i oświetlenie uliczne. Teren zostałby odwodniony przez przydrożne rowy. W ciągu projektowanej wybudowany miałby być kanał technologiczny o długości ok. 940 mb.
Wcześniej w rejonie ul. Inwestycyjnej, w sąsiedztwie węzła dróg krajowych S8 i S11 Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa sprzedał 6 działek o łącznej powierzchni 33,8 ha.
Działki te przeznaczone są w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod „Tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”. Brak infrastruktury technicznej i drogowej uniemożliwia oddanie do użytku trwających już od zeszłego roku inwestycji (centrum logistyczne, galeria handlowa) W wyniku inwestycji na działkach przylegających do ul. Składowej i Inwestycyjnej powstanie ok. 400 nowych miejsc pracy.
– Strefa przemysłowa w tej części miasta jest dla Gminy Kępno strategiczna – nie ukrywa Godek. – Z jednej strony swoje usługi będą tam rozszerzać nasze spółki komunalne, mowa głównie o zaopatrzeniu w energię cieplną, wodę i odprowadzaniu ścieków. Z drugiej to oczywiście podatki, które zasilą budżet Gminy Kępno. Jako jednostka samorządu musimy być wiarygodnym partnerem i wykazać się proinwestycyjnym podejściem. Oczywiście nasze rozwiązania drogowe zapobiegną nadmiernemu ruchowi samochodowemu, bo rozładują go na większym obszarze.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 1 czerwca 2023 r. Wartość zadania to 5.250.000 zł (w tym 5% udziału własnego Gminy).

ŚWIBA-OLSZOWA

Gmina złożyła też wniosek na budowę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa. Projekt obejmuje przebudowę istniejącej i będącej w złym stanie technicznym sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Świba do miejscowości Olszowa.
– Wodociąg pomiędzy miejscowościami Świba i Olszowa nie jest w dobrym stanie, z jednej strony ze względu na długi okres jego eksploatacji, a z drugiej na obciążenie całej sieci – tłumaczy zastępca burmistrza. – Potężna inwestycja Wodociągów Kępińskich jaką jest Stacja Uzdatniania Wody w Świbie wymaga kolejnych działań. Zwiększa się liczba odbiorców wody i chcemy sprostać pojawiającym się ciągle potrzebom.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.05.2023 r. Jej wartość to 2.450.000 zł, z czego zaledwie 2,04% miałby stanowić udział własny Gminy.

AKACJOWA I WIERZBOWA

Drugi wniosek dedykowany obszarom popegeerowskim dotyczy budowy ulic Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach.
– Po wielu latach udało się przejąć te drogi od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa – mówi burmistrz Godek. – Rozmowy i negocjacje trwały jeszcze za czasów innych nazw tej instytucji. Wcześniej nie mogliśmy podjąć jakichkolwiek prac. Pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania i na dzień dzisiejszy bez tego nie możemy rozpocząć prac, gdyż budżet nam na to nie pozwoli. Dodatkowe środki są w tej chwili jedyną szansą na budowę.
W ramach zadania na ul. Akacjowej i Wierzbowej powstałaby nawierzchnia drogowa o łącznej długości ok. 850 mb. Dodatkowo w planach jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.
Pierwotnie grunty te stanowiły tereny ogródków działkowych, które zostały przekazane pracownikom PGR. Od 2005 roku w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zostały przeznaczone na „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Obecnie powstało tam kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, w tym budynki w zabudowie szeregowej. W znacznej części budynki te zostały wybudowane przez pracowników po byłym PGR lub ich następców.
Wartość zadania, które miałoby być zrealizowane do końca października 2023 roku to 2.035.000 zł (w tym udział Gminy stanowiłby 2,21%). REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest