Kurczą się budżety gmin

Spytaliśmy włodarzy miast i gmin, czy trwający stan pandemii już ma lub też będzie miał negatywny wpływ na kondycję finansową lokalnych samorządów?  

POWIAT OSTRZESZOWSKI

CZAJKÓW
Wójt Henryk Plichta
– Czas epidemii to trudny czas dla nas wszystkich, to trudny czas dla gospodarki i finansów również samorządowych. Co miesiąc odnotowujemy spadek po stronie dochodów, szczególnie po stronie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku PIT, którego wielkość zmniejszyła się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o ponad 200 tys. zł w stosunku do dwóch pierwszych miesięcy tego roku. To znacząca kwota dla naszego budżetu, jednak na tym etapie nie zmieniamy planów inwestycyjnych. Czy w ramach oszczędności bierzemy np. pod uwagę wyłączenie w godzinach nocnych oświetlenia ulicznego? Dziś taki wariant nie jest rozważany.

GRABÓW
Burmistrz Maksymilian Ptak
– Trwający stan epidemii ma negatywny wpływ na całą gospodarkę, w tym na finanse samorządów, chociażby z powodu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Potwierdza to raport przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, w którym dokonano porównania wielkości udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w I kwartale 2019 roku i I kwartale 2020 roku. W większości gmin zanotowano spadki. Sytuacja w naszej gminie na ten moment jest stabilna i należymy do tej grupy samorządów, które nie notują spadków. Mamy jednak świadomość, że sytuacja może ulec zmianie i wówczas konieczne będzie szukanie oszczędności i stosownych rozwiązań. Zaplanowane w budżecie na ten rok inwestycje realizujemy. Niewątpliwie istotną kwestią jest zintensyfikowane pozyskiwanie środków zewnętrznych, tak by wydatki z budżetu mogły być jak najmniejsze.

MIKSTAT
Burmistrz Henryk Zieliński
Sytuacja jest dynamiczna, bo o ile w pierwszym kwartale 2020 r. wpływy z podatku PIT były o 17 % wyższe w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., o tyle w kwietniu zanotowaliśmy już spadek o 30 % (w stosunku do kwietnia 2019 r.) Na razie jednak nie rezygnujemy z zaplanowanych na ten rok inwestycji, natomiast zaoszczędziliśmy pewne środki w związku z zamrożeniem w całym kraju działalności kulturalnej i sportowej w marcu, kwietniu i maju. Razem ze skarbnikiem analizujemy naszą sytuację finansową i w czerwcu na sesji poświęconej realizacji tegorocznego budżetu będziemy mogli przedstawić Radzie Miejskiej w Mikstacie naszą opinię i propozycje ewentualnych zmian w planie wydatków na 2020 rok.

KOBYLA GÓRA
Wójt Wiesław Berski
– Uważam, że panująca epidemia na pewno będzie miała negatywny wpływ na finanse Gminy Kobyla Góra jak i pewnie każdego samorządu w kraju. Myślę, że dochody zmniejszą się nawet do kilkudziesięciu procent, co na pewno przełoży się na ilość zaplanowanych inwestycji w danym roku, jak również w roku następnym.
Na chwilę obecną wszystkie zaplanowane inwestycje w gminie Kobyla Góra są realizowanie zgodnie z planem, gdyż pozyskane środki na te inwestycje są znaczące i pozwalają na ich realizacje w czasie epidemii. Znając dane o dochodach gminy za pierwsze 4 miesiące tego roku, które są coraz niższe, z pewnością trzeba będzie podjąć decyzję o rozsądnym gospodarowaniu środków, a nawet z rezygnacji pewnych zadań w różnych dziedzinach, jak np. rezygnacja z zaplanowanych wszystkich imprez kulturalno-rozrywkowych czy też sportowych finansowanych z budżetu gminy. Myślę że od sytuacji epidemiologicznej jaka będzie w najbliższym czasie w Polsce będzie również uzależniona gospodarka w naszym kraju, co przełoży się na finanse gmin.

DORUCHÓW
Wójt Urszula Kowalińska
– Stan epidemii  oraz wprowadzone w związku z nim zmiany myślę, że poważnie dotkną finansów naszego samorządu. Na dzień dzisiejszy odnotowaliśmy już znaczący spadek dochodów (porównując ten sam okres roku ubiegłego) z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. Około 40% stanowi spadek dochodów z tytułu podatku od  środków transportowych. Bierzemy pod uwagę, że pewne plany inwestycyjne będziemy musieli zweryfikować i zrezygnować z ich realizacji mimo ewentualnego pozyskania dofinansowania.
Czy będziemy szukać oszczędności, oszczędzając np. energii elektrycznej i wyłączając np. w nocy oświetlenie uliczne? To kwestia dyskusyjna. Wyłączenie oświetlenia przyniesie znaczące  oszczędności, ale z drugiej strony może przyczynić się do zmniejszenia bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak gdyby sytuacja finansowa gminy drastycznie się pogarszała,  bierzemy pod uwagę również takie rozwiązanie, oczywiście po konsultacji z Radą Gminy.

KRASZEWICE
Wójt Konrad Kuświk
– Konsekwencje utrudnień w gospodarce kraju wywołanych pandemią choroby COVID-19 już są odczuwalne także w zarządzaniu gminą Kraszewice. Na przykład dochody z tytułu podatku dochodowego PIT za miesiąc kwiecień otrzymaliśmy o 100.000 zł mniej, niż za ten sam miesiąc poprzedniego roku. Obawiam się, że jest to początek zmniejszania dochodów podatkowych dla samorządów. Na szczęście nie zaobserwowałem znaczących ubytków w podatkach lokalnych, co pozwala nam realizować dotychczas zaplanowane zadania.
Jeżeli w kolejnych miesiącach będzie podtrzymana tendencja mniejszych dochodów z PIT, to oczywiście będzie wymagało od nas zweryfikowania planów wydatków i dostosowania ich do posiadanych środków finansowych. Na chwilę obecną decyzje w tym zakresie nie zapadły, staramy się realizować plan zadań inwestycyjnych i remontowych zgodnie z założeniami budżetu.

OSTRZESZÓW
Burmistrz Patryk Jędrowiak
– Obecna sytuacja ma bardzo negatywny wpływ na sytuację finansową naszego samorządu. Tylko w kwietniu dochody z tytułu podatku PIT przekazywane przez Ministerstwo zmniejszyły się o około 50%, to około 1,4 miliona mniej w stosunku do kwietnia 2019. Mimo wszystko chcemy zrobić wszystko, aby nie zmniejszać planów inwestycyjnych. Szansę dają nam liczne dofinansowania pozyskane przez nas na inwestycje drogowe i oświatowe. Tylko w tym roku realizować będziemy 6 zadań inwestycyjnych dofinansowanych kwotą 7 milionów złotych. To budowa ulic: Żyrowskiej w Rogaszycach (dofinansowanie 60%), Przełajowej (80%), Piaski w Rojowie (50%) oraz w Zajączkach (25%). Do tego pozyskaliśmy również ponad 70% dofinansowania na budowę żłobka oraz 63% dofinansowania na program przydomowych oczyszczalni ścieków w Rogaszycach. Gdyby nie te dofinansowania, nasze możliwości inwestycyjne dotyczyłyby być może 1-2 zadań z tej listy. Natomiast dzięki wytężonej pracy naszych urzędników jesteśmy w stanie pomimo poważnego ubytku finansowego dynamicznie rozwijać gminę.

POWIAT KĘPIŃSKI
KĘPNO
Burmistrz Piotr Psikus
Stan epidemii już ma katastrofalny wpływ na budżet Gminy Kępno. Dla przykładu z PIT-u w kwietniu dostaliśmy tylko 57,29 % kwoty w stosunku do ubr., a z CIT-u 60,92 %. Gmina Kępno za marzec i kwiecień ma wpływy z tytułu podatków PIT i CIT mniejsze o ok. 4,0 mln zł, w stosunku do kwot zaplanowanych za ten okres w budżecie Gminy Kępno na rok 2020. Ograniczamy się w głównej mierze do inwestycji, na które udało nam się uzyskać dofinansowanie. Zredukowaliśmy koszty funkcjonowania do niezbędnego minimum i do podobnego działania zobligowaliśmy wszystkie nasze placówki i spółki komunalne. Oszczędności są i będą – można powiedzieć, że każdą złotówkę oglądamy z obu stron. Dodatkowo pomagamy przedsiębiorcom i to również kosztują nas bardzo dużo. Robimy co możemy, by zachować płynność finansową, ale wymaga to bardzo wielu wyrzeczeń. Nie planujemy ingerować w czas oświetlenia ulicznego. Kierujemy się zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańców, to również kosztuje, ale jest to wydatek niezbędny. Już w tej chwili można mówić o wielkim kryzysie.

TRZCINICA
Wójt Grzegorz Hadzik
– Trwający stan epidemii ma już w chwili obecnej wpływ na finanse gminy Trzcinica. Wskazują na to pierwsze sygnały, a dotyczy to mniejszych o prawie 7% w porównaniu do 2019 roku wpływów z podatku PIT, w ujęciu pierwszych czterech miesięcy, przy czym styczeń i luty pokazywał wzrost, marzec spadek o około 9% a kwiecień spadek już o 36%. Na sytuację finansową nałożą się ulgi i odroczenia wpłat rat podatku od nieruchomości firm składających wnioski w ramach uchwał Rady Gminy Trzcinica o pomoc przedsiębiorcom. Program oszczędnościowy i racjonalizujący wydatki w gminie Trzcinica został już wdrożony, ponadto w pewnym stopniu zabezpieczeniem są wolne środki z poprzedniego roku, których pierwotnym przeznaczeniem było wsparcie inwestycji, teraz zakres nowych inwestycji zostanie zmniejszony. Nadal intensywnie poszukujemy środków zewnętrznych na różnorodne inwestycje i działania, co także jest sposobem na poprawę sytuacji finansowej gminy Trzcinica.

PERZÓW
Wójt Danuta Froń
Epidemia na pewno odbije się na kondycji finansowej naszej gminy, jak bardzo – zależy od tego jak długo potrwa. Wprowadziliśmy zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, które wiąże się z tym, że będą niższe wpływy do budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna, ale w obliczu informacji z terenu gminu nie istnieje aktualnie potrzeba dokonywania drastycznych zmian w budżecie. Realizujemy inwestycje, na które otrzymaliśmy dotacje. Jesteśmy świadomi, że wszystkich planów nie spełnimy, ale pełne dane będą dopiero w III kwartale roku. Mam nadzieję, że sytuacja będzie się stabilizowała, co pozwoli nam spokojnie wykonywać swoje obowiązki.

ŁĘKA OPATOWSKA
Wójt Adam Kopis
– Trwający stan epidemii na pewno będzie miał negatywny wpływ na kondycję finansową gminy. Zmniejszone wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały znaczące konsekwencje w postaci ograniczenia między innymi liczby zamówień publicznych – inwestycji. Na dzień dzisiejszy znacząco ograniczono wydatki na działania promocyjne. Na ten moment Rada Gminy nie podjęła decyzji o wyłączaniu nocą oświetlenia ulicznego – mam nadzieje, że nie będzie takiej potrzeby. Rzeczywiste skutki finansowe trwającej epidemii będzie można określić dopiero w III i IV kwartale br., gdy zostaną zweryfikowane i rozpatrzone wnioski o umorzenia złożone przez przedsiębiorców na podstawie podjętej przez Radę Gminy Łęka Opatowska uchwały.

BRALIN
Wójt Piotr Hołoś
– Negatywny wpływ epidemii na finanse gminy obserwujemy od początku pojawienia się wirusa. Spadają dochody gminy z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Z bieżących analiz wynika, że z miesiąca na miesiąc jest gorzej. Skala problemu będzie dokładnie znana po pierwszej połowie roku i wówczas zapadną decyzje o realizacji wydatków inwestycyjnych na 2020 rok. Przygotowujemy się do nich, lecz zakładam możliwość przesunięć w czasie. Ograniczenia będą konieczne, aby zapewnić płynność finansową gminy. Równolegle podejmujemy działania zmierzające do pozyskania dodatkowych dochodów do budżetu gminy.

BARANÓW
Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek
– Już widzimy, że kwiecień zmniejszył nam dochody z PIT do roku poprzedniego o 38%, a dalsze miesiące nie będą lepsze. Inwestycje, które były zaplanowane na ten rok realizujemy (dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego, rozbudowa przedszkola w Słupi, modernizacja szkoły w Mroczeniu, rozbudowa Chaty Baranowskiej, remont kuchni w Słupi, inwestycje drogowe i remonty). Oczywiście, że dalsze inwestycje i remonty będą wstrzymane lub przesunięte, ale mamy również alternatywę zaciągnięcia kredytu, ponieważ jesteśmy gminą z zerowym zadłużeniem. Bardzo martwię się o zdrowie naszych mieszkańców i o funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw. Musimy być wyrozumiali, pomocni wobec siebie i cierpliwi, bo każdy następny dzień jest dla nas wielką niewiadomą.

RYCHTAL
Wójt Adam Staszczyk
– Zdecydowanie TAK. Już w tej chwili obserwujemy znaczny spadek dochodów z PIT. Jak również spadły dochody z tytułu wszystkich opłat. Może być taka sytuacja, że będziemy zmuszeniu do wstrzymania pewnych inwestycji. W tej chwili skupiłem się na kontynuowaniu inwestycji, na które otrzymaliśmy dofinansowanie tj. budowa kanalizacji w Rychtalu 2020, budowa kanalizacji w Wielkim Buczku 2021, utworzenie pierwszego żłobka w Rychtalu, remont szatni w Skoroszowie, utworzenie Klubu Seniora z remontem świetlicy wiejskiej w Drożkach. Natomiast wstrzymane zostały drobne inwestycje ze środków własnych, poza niezbędnymi naprawami hydroforni w Wielkim Buczku i remontami bieżącymi, na które już zostały podpisane zlecenia lub zamówione wcześniej materiały. Już w tej chwili mamy wstrzymane działania promocyjne i wszystkie wydarzenia kulturowe. JUR

 Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest