Ludzie nie udźwigną kolejnych podwyżek za odpady

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwrócił się z apelem do Sejmu i Rządu RP w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski

– Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca uwagę na trudną sytuację mieszkańców w sprawie podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które to zgodnie z obowiązującymi przepisami, są przerzucane przez samorządy na nas, czyli mieszkańców – czytamy w apelu.

GWAŁTOWNY WZROST OPŁAT

Radni wskazują na gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania opadów w szczególności poprzez podwyżkę opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty marszałkowskiej) kształtowanej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, zrost kosztów transportu odpadów poprzez zwiększone koszty pracy (między innymi podwyżka wynagrodzenia minimalnego) oraz wzrost kosztów utrzymania wszystkich instalacji i składowisk odpadów, poprzez dodatkowe koszty np. monitoring wizyjny czy ubezpieczenia.
To nie wszystko, gwałtownie rosną także koszty zagospodarowania tzw. frakcji pre-RDF i RDF, które to obecnie kształtują się na poziomie kilkuset złotych za tonę w związku z brakiem możliwości przerobowych tej frakcji odpadów. Zdaniem Sejmiku, błędne okazują się założenia ustawowe dotyczące nieruchomości niezamieszkałych i maksymalnych cen za pojemniki, które nie pokrywają pełnych kosztów zagospodarowania tych odpadów.
To tylko kilka przykładów, których wzrost kosztów determinuje podwyżki w samorządach, a co za tym idzie, również zwiększone wydatki wśród mieszkańców.

POTRZEBA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH

– W związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się z apelem o natychmiastowe podjęcie systemowych rozwiązań w zakresie realnych rozwiązań, które pozwoliłyby zatrzymać wzrost kosztów – czytamy.
Radni zwracają się do władzy uchwałodawczej i wykonawczej m.in. o przeanalizowanie możliwości „czasowego” zniesienia zakazu składowania frakcji RDF (frakcji energetycznej), które to pozwoliłoby obniżyć koszty zagospodarowania oraz o przyjęcie rozwiązań, w tym również instrumentów finansowego wsparcia, umożliwiających powstawanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów opartych na frakcji RDF na potrzeby samorządów i klastrów energetycznych w celu produkcji energii.
W swoim apelu Sejmik oczekuje powstania ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie segregacji odpadów w celu zwiększenia świadomości społecznej z zakresu postępowania z odpadami, jak i zmiany rozporządzenia w celu obniżenia opłaty za korzystanie ze środowiska, która determinuje w znacznym stopniu wzrost opłaty za składowanie odpadów lub jej czasowe „zamrożenie” na poziomie 2019 r.
Artykułowane w Apelu oczekiwania dotyczą też ponownej analizy sposobu ustalania wysokości opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych. – Wnioskujemy o powrót do sposobu jej obliczania przed wejściem w życie zmian z dniem 6 września 2019 roku – czytamy.
W apelu jest też mowa o konieczności przyspieszenia prac nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, czyli wdrożenie systemu ROP zgodnego z dyrektywą ramową o odpadach (WFD), a w jego ramach systemu kaucyjnego na opakowania szklane, z tworzyw sztucznych oraz puszki aluminiowe, jak również wprowadzeniu obowiązku znakowania produktów opakowaniowych w celu poprawy efektywności ich segregacji.
– Spełnienie powyższych propozycji zmian legislacyjnych oraz szersza współpraca na linii Rząd RP i samorządy, może doprowadzić do obniżenia kosztów gospodarki odpadami i w rezultacie mniejsze opłaty dla mieszkańców – przekonują radni. – Jako Sejmik Województwa Wielkopolskiego gotowi jesteśmy do współpracy i współdziałania w tym zakresie, w związku z tym oczekujemy pisemnego ustosunkowania się do podniesionych kwestii.

REWOLUCYJNE ZMIANY

Radny Sejmiku Andrzej Pichet, który jest autorem wystosowanego apelu przypomina, że w ostatnim czasie większość samorządów gminnych była lub jest zmuszona do uchwalenia drastycznych podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co jest spowodowane wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. – Zmienione przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019 w zamierzeniu ustawodawcy miały doprowadzić do większej elastyczności dla samorządów dotyczących wyboru instalacji do zagospodarowania odpadów poprzez zniesienie regionalizacji – tłumaczy. – Jednocześnie już obligatoryjne rozporządzenie wprowadzające standaryzacje pojemników i poszczególnych frakcji odbieranych selektywnie, w tym odpadów BIO doprowadziły do rewolucyjnych zmian w obszarze gospodarki odpadami.

NIKT NAS NIE SŁUCHAŁ

Pichet podkreśla, że samorządowcy już na etapie procedowania uchwały zgłaszali wiele poprawek i pomysłów, które niestety nie zostały uwzględnione. – Jako Radny Województwa Wielkopolskiego otrzymywałem wiele sygnałów od zaniepokojonych czy to włodarzy gmin czy to mieszkańców, z prośbą o zajecie się tym tematem na szczeblu wojewódzkim – wyznaje. – Jak wiemy, Sejmik nie ma wpływu na uchwalanie ustaw, ale może wyrażać swoje stanowiska w formie uchwały, co niniejszym uczyniliśmy. (…)
Zdaniem radnego Picheta najważniejszym postulatem jest zwiększenie w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami poziomu strumienia odpadów, który można unieszkodliwiać poprzez instalacje przystosowane do termicznej obróbki odpadów. – Instalacje te poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej znacząco wpływają na obniżenie kosztów. Byłem w kilku takich instalacjach i zapewniam, iż są bardzo bezpieczne dla otoczenia – przekonuje. – Współpraca na linii samorząd – ustawodawca i przedłożone propozycje zmian legislacyjnych może doprowadzić do obniżenia kosztów gospodarki odpadami i w rezultacie mniejsze opłaty dla mieszkańców.
JUR

Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa

– Zarówno przyczyny wskazane w apelu, jak i propozycje rozwiązań wielokrotnie już padają ze środowiska samorządowców. Podobne stanowisko prezentowali przedstawiciele Związku Miast Polskich podczas prac nad ostatnimi zmianami ustawy, natomiast ich głos nie został uwzględniony. Również zdecydowanie podpisuje się pod postulatem wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów, co pozwoliłoby wprowadzić w Polsce system kaucyjny i wymusić na producentach stosowanie bardziej ekologicznych rozwiązań do pakowania swoich produktów. Jest to model państw zachodnich, który tam sprawdza się i jeśli przy kolejnych pracach zostałoby to uwzględnione to byłaby szansa na przynajmniej zamrożenie stawek za odpady na obecnym poziomie, ponieważ sytuacja opisana w apelu powoduje, że opłaty ponoszone przez mieszkańców rosną drastycznie we wszystkich gminach.

Piotr Psikus, burmistrz Kępna

– W pełni zgadzam się z treścią apelu Sejmiku. Powiem więcej. W moim przekonaniu, ale sądzę, że bardzo wielu samorządowców konieczne jest, wręcz pilne przygotowanie nowej ustawy, która zawierać będzie nie tylko punkty z Apelu, ale także te wnioski korporacji samorządowych, które w sprawie gospodarki odpadami kierowane są do rządzących. Nie ma obecnie posiedzenia Zarządu ZMP na którym nie dyskutowalibyśmy o gospodarce odpadami.

Konrad Kuświk, wójt Kraszewic

– Zgadzam się ze stanowiskiem Sejmiku (…) wyrażonym w Apelu podjętym 24 lutego 2020 r. Jako samorządowiec obserwuję inflację stawek opłat za gospodarowanie odpadami na obszarze całego kraju. Jestem tym żywo zainteresowany z uwagi na zbliżający się czas, gdy Gmina Kraszewice również zmierzy się z tematem i ogłosi nowe postępowanie przetargowe na zagospodarowanie odpadów. Niestety nowe stawki w wielu samorządach osiągają już poziom 30 zł od osoby. Jest to bardzo duże obciążenie dla mieszkańców. Uważam, że należy w sposób niezwłoczny na nowo zdiagnozować w sposób ogólnopolski skutki ubiegłorocznych zmian prawnych. Na przyszłość pewne nadzieje, przynajmniej na zatrzymanie wzrostów opłat wiąże z wprowadzeniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o ile zostanie ona wprowadzona w racjonalny sposób.Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest