Samorządy w obliczu kryzysu

Czy wobec rosnącego kryzysu, także energetycznego, lokalne samorządy decydują się na cięcie kosztów? Tak, ale – przynajmniej na razie – nie wszystkie. Cieszą się natomiast z kolejnych milionów, jakie rząd obiecał im przekazać jeszcze w tym roku, choć przypominają, że nie jest to żadna manna z nieba. Jak je wykorzystają?

POWIAT OSTRZESZOWSKI

Ze środków tych cieszy się starosta Lech Janicki, bo dzięki nim Powiat odblokuje realizację chodników i ciągów pieszo-rowerowych, które finansuje wspólnie z samorządami gminnymi. – Zabezpieczymy też tymi środkami akcję zimową na drogach – wyznaje. – Pieniądze te posłużą nam jednak przede wszystkim do wyrównania wszelkich deficytów budżetowych wynikających ze wzrostu kosztów energii, towarów i usług w 2023 roku i tym samym zamknięcia tegorocznego budżetu. Z uwagi na to, że prawie połowa z tych środków przekazana nam zostanie awansem w tym roku zamiast przyszłorocznej subwencji rozwojowej, zamierzamy ją zachować na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w 2023 roku.
Czy wobec rosnącej inflacji i kryzysu energetycznego Powiat zamierza podjąć jakieś działania oszczędnościowe? – pytamy.
– W związku ze wzrostem kosztów towarów, energii oraz usług stosujemy mocno restrykcyjną politykę w zakresie wydatków bieżących starostwa powiatowego oraz podległych jednostek – odpowiada Janicki. – Polega to m. in. na dotowaniu bieżącej działalności wszystkich placówek w krótkoterminowych okresach po analizie niezbędnych potrzeb płacowych i rzeczowych w/w, a także rezygnacji z wielu pozycji wydatkowych zaplanowanych w budżecie 2022.
Powiat zamierza też kontynuować politykę taniej energii poprzez montaż kolejnych źródeł jej pozyskiwania (I etap zrealizowany – inwestycje fotowoltaiczne w 8 placówkach na 9 budynkach powiatowych o mocy 326 kW). – Sukcesywnie obniżamy koszty ogrzewania obiektów powiatowych poprzez zmianę systemów grzewczych – zapewnia starosta. – Chcemy jednak w dalszym ciągu korzystać z możliwości realizacji atrakcyjnych finansowo projektów drogowych, społecznych i edukacyjnych w ramach Polskiego Ładu – dodaje.

OSTRZESZÓW

Kiedy pytamy burmistrza Ostrzeszowa, w jaki sposób zamierza zagospodarować niemałe środki, jakie rząd zamierza przekazać samorządom, Patryk Jędrowiak zwraca uwagę na fakt, że nie są to nowe środki. – Jest to jedynie przesunięta w czasie coroczna subwencja rozwojowa, która po ostatniej reformie została wprowadzona do polskiego systemu prawnego – tłumaczy. – Wypłacenie jej teraz spowoduje, iż w przyszłym roku samorządy już jej nie otrzymają. Nie są to więc dodatkowe środki dla samorządów, tylko takie, które corocznie planowane są przy konstruowaniu budżetu.
Burmistrz dodaje, że wypłacenie ich na koniec roku może jedynie pomóc samorządom z problemami finansowymi. – W sytuacji finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów, która – co pokazują rankingi – z roku na rok jest coraz lepsza, środki te będą stanowiły najprawdopodobniej część przyszłorocznego budżetu gminy – wyznaje.
Czy rosnące koszty, m.in. energii sprawią, że samorząd Ostrzeszowa zmuszony będzie zaproponować mieszkańcom pakiet oszczędnościowy? Nic na to nie wskazuje. – Choć inflacja jest dotkliwa również dla naszego samorządu, to nie zamierzamy podejmować drastycznych kroków, jak w niektórych innych samorządach dotyczących np. wyłączania oświetlenia ulicznego – mówi Jędrowiak. – Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, finanse Miasta i Gminy Ostrzeszów są stabilne – podkreśla. Cały czas zmniejszamy zadłużenie zaciągnięte za poprzedników bez osłabienia działań inwestycyjnych. W odniesieniu do innych samorządów jesteśmy również w lepszym położeniu, jeśli analizować kwestię energii cieplnej. Większość budynków administracji publicznej jest podłączona do miejskiego cieplika, w którym wzrost cen będzie wielokrotnie niższy niż przy ogrzewaniu budynków z innych źródeł ciepła. Dlatego też na bieżąco obserwujemy sytuację, ale na ten moment nie przewidujemy podejmowania działań z naszej strony, które mogliby odczuć mieszkańcy – podsumowuje.

GRABÓW

Burmistrz Grabowa nad Prosną Maksymilian Ptak wyznaje, że zapowiedziane przez rząd środki ,,zostaną przeznaczone w większości na zmniejszenie zadłużenia gminy’’. Kiedy pytamy, jakie konsekwencje dla budżetu gminy może mieć inflacja i kryzys energetyczny, burmistrz zwraca uwagę na fakt, że Miasto i Gmina Grabów nad Prosną zrealizowała na początku bieżącego roku inwestycję polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznych na 27 budynkach użyteczności publicznej oraz systemie optymalizacji temperatury w hali sportowej. – Ta kompleksowa inwestycja pozwala na znaczne oszczędności w kosztach energii – przyznaje. – Rozważamy również inne działania oszczędnościowe w urzędzie i jednostkach podległych służące racjonalnemu gospodarowaniu energią. W miarę możliwości finansowych dokonujemy także wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe.

KRASZEWICE

Wójt Kraszewic Konrad Kuświk zwraca uwagę, że opracowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Sejm i obecnie skierowany do Senatu. – Jego procedowanie nie zostało zakończone, a ostateczny kształt ustawy nie jest znany – wyznaje. Aktualny projekt zakłada podział pomiędzy gminy dodatkowych środków w celu wsparcie realizacji zadań, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. – Przyjęte zapisy w aktualnym projekcie ustawy przyjmuję kwotę środków dla Gminy Kraszewice w wysokości 2.888.418,57 zł – mówi wójt. – Jeżeli otrzymamy w tym roku takie środki, planuję przeznaczyć je w pierwszej kolejności właśnie na pokrycie wzrastających kosztów zakupu opału oraz energii elektrycznej do podległych jednostek. Pulę ok 15-30% środków planujemy przeznaczyć w latach kolejnych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu opału lub energii. Szczegółowe wydatki zostaną ustalone w przyszłości – dodaje.
Gmina nie jest też obojętna na kryzys energetyczny i doskwierającą wszystkim, również samorządom inflację. Wskutek rosnących kosztów energii i ogrzewania planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku montaż instalacji fotowoltaicznych na 9 obiektach gminnych, co ma nam przynieść obniżenie zużycia energii elektrycznej – mówi Kuświk. – Ponadto jeszcze w tym roku wymienimy piec c.o. w budynku Dziennego Domu Seniora w Kraszewicach na efektywniejsze źródło ciepła, a dodatkowo zamierzano do tego kotła przyłączyć budynek Agronomówki w Kraszewicach i „naszym” ciepłem zasilać mieszkania komunalne. W planach jest również dalsza poprawa efektywności zużycia energii cieplnej w Urzędzie Gminy poprzez dalszą modernizację sieci c.o. i montaż zaworów termostatycznych w całym obiekcie.

CZAJKÓW

W Czajkowie już dużo wcześniej zadbano o termomodernizację budynku Urzędu Gminy, a nowo wybudowane przedszkole ma instalację fotowoltaiczną, co nie oznacza, że kryzys energetyczny nie jest dla nich dużym wyzwaniem. Gmina pozyskała też środki na poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE.

MIKSTAT

Ze środków tych cieszy się burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński, który przypomina, że Miasto i Gmina Mikstat w tym roku realizuje zadania inwestycyjne na kwotę ponad 15 mln zł. – Od ponad 8 lat nie zaciągaliśmy dodatkowych zobowiązań, takich jak kredyt lub emisja obligacji – dodaje. – Biorąc pod uwagę duży wzrost cen (materiały, energia, koszty pracy), braliśmy pod uwagę możliwość zaciągnięcia w tym roku kredytu. Jednak w sytuacji, gdy zostanie przyjęta przez parlament ustawa o dochodach jednostek samorządowych, takiej potrzeby nie będzie. Dodatkowe środki przeznaczymy na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zrekompensowanie wzrostu kosztów bieżących – przyznaje.
Co zaś się tyczy ewentualnego wprowadzenia reżimu oszczędnościowego w zakresie wydatków budżetowych, Zieliński przekonuje, że ,,prowadzony jest na bieżąco’’, czego dowodem może być fakt, że wykonanie wydatków za I półrocze oscyluje wokół 38%. – Cały czas analizujemy wzrost czynników kosztotwórczych, lecz na dziś nie podejmujemy drastycznych działań, takich jak wyłączenia oświetlenia ulic – przekonuje.

KOBYLA GÓRA

– Jeśli gmina w tym roku otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe od rządu w wysokości 2,9 mln zł, w pierwszej kolejności środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, m. in. zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków za prąd, gaz, zakup węgla wszystkich jednostek organizacyjnych oraz na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów zakupu ciepła – mówi Wiesław Berski, wójt Kobylej Góry. Zapewnia równocześnie, że lokalny samorząd na bieżąco analizuje swoją sytuację ekonomiczną i uprzedza skutki kryzysu, m. in. energetycznego. – Polityka, która została przeze mnie wprowadzona pozwala na wprowadzenie oszczędności – przekonuje i jako przykład podaje wymianę wszystkich opraw oświetlenia ulicznego na ledowe z systemem zdalnego sterowania i regulacji mocy świecenia czy montaż paneli na nowo budowanych obiektach oświatowych.

DORUCHÓW

Wójt Doruchowa Urszula Kowalińska nie ukrywa, że środki, jakie mają trafić do gminy jeszcze w tym roku bezsprzecznie pomogą samorządowi w regulowaniu coraz wyższych rachunków m.in. za energię elektryczną. – Te koszty są już prawie o 100 procent większe – wyznaje. W środkach tych musi być też zaplanowane minimum 15% na inwestycje związane z oszczędnością energii i takie działania będą przez samorząd podejmowane.

POWIAT KĘPIŃSKI

W powiecie kępińskim dodatkowe środki w zdecydowanej większości przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych. Obecnie Powiat realizuje szereg zadań. Starosta Robert Kieruzal wylicza, że prowadzone są obecnie prace związane z rozbudową Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz przebudową kolejnych oddziałów SPZOZ w Kępnie. W zakresie rozwoju infrastruktury drogowej trwa przebudowa ulicy Osińskiej i jej dalszego ciągu przez miejscowość Osiny, rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej w Mnichowicach, za chwilę rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zbyczyna – Drożki. Trwają przygotowania związane z ogłoszeniem postępowań przetargowych w zakresie wykonania nakładek asfaltowych na kolejnych odcinkach dróg powiatowych na obszarze siedmiu gmin tworzących powiat kępiński. – Mimo tak dużego zakresu realizowanych inwestycji, katalog potrzeb jest spory – mówi starosta. – Dodatkowe środki pozwolą na realizację kolejnych zadań.
Równocześnie Powiat prowadzi obecnie wnikliwą analizę kosztów i możliwych wariantów oszczędnościowych. – Powiat Kępiński wobec zaistniałej sytuacji energetycznej planuje wprowadzenie do swoich obiektów takich rozwiązań jak małe farmy fotowoltaiczne – mówi starosta Kieruzal. – Trwają również analizy związane z wprowadzeniem do obiektów, zwłaszcza tych wyposażonych w kotłownie węglowe pomp ciepła – dodaje.

BARANÓW

Przyjęta przez sejm ustawa pozwoli na przekazanie gminom jeszcze w tym roku niemałych środków (min. 2,9 mln zł). W jaki sposób je zagospodarujecie? – pytamy wójt Baranowa Bogumiłę Lewandowską-Siwek. – Jak dostanę to uwierzę – pada odpowiedź. – Wtedy będę się zastanawiać, na co je przeznaczyć. Na pewno takie środki będą nam potrzebne na podwyżki za prąd, gaz i wynagrodzenia. Czyli na bieżące wydatki. Obyśmy je dostali, tylko skąd rząd na to weźmie?
Czy wobec inflacji i kryzysu energetycznego gmina zamierza podjąć jakieś działania oszczędnościowe? – Pompy ciepła i fotowoltaika to priorytet, aby ogrzewać w przyszłości obiekty gminne – odpowiada wójt. – Stopniowo chcemy zmieniać ogrzewanie w naszych budynkach, aby uniezależnić się od wysokich cen.

BRALIN

Wójt Bralina Piotr Hołoś zwraca uwagę, że wykorzystanie środków, które trafią do samorządów po decyzji Sejmu zależne jest od wysokości przyznanej dotacji i czasu pojawienia się tych środków na rachunku gminy. – Mamy wiele zadań, które w ramach oszczędności musieliśmy odłożyć w czasie lub z nich zrezygnować – wyznaje i z niecierpliwością czeka na zapowiedziane wsparcie.
W ramach działań oszczędnościowych w gminie Bralin pilnie wymieniane jest oświetlenie na energooszczędne na całych ciągach ulicznych. – Ograniczamy wydatki bieżące do niezbędnego minimum – zapewnia Hołoś. – Zaleciłem pisemnie dyrektorom placówek oświatowych wstrzymanie od 1 czerwca 2022 roku zakupów rzeczowych. Tak, by szkoły miały większe możliwości w obliczu wzrostu cen usług podstawowych.
Zadania, których realizacja może zostać odłożona w czasie, będą realizowane, gdy gmina będzie zabezpieczona przed nadchodzącą zimą. – Opał do placówek prowadzonych przez gminę staramy się zakupywać na bieżąco, w Polskiej Grupie Górniczej i Węglokoksie, aby zaplanowane środki pozwoliły pozyskać maksymalną ich ilość – mówi wójt. – Mamy w tej dziedzinie jeszcze spore braki. Skutki podwyżek cen energii staramy się minimalizować będąc udziałowcem grupy zakupowej, która w ramach Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe nabywa ją na giełdzie. Mimo tego podwyżka jest znacząca, bo kilkudziesięcioprocentowa.

TRZCINICA

Wójt Trzcinicy Grzegorz Hadzik przypomina, że kwota 2.888.419 zł dodatkowych środków zawiera w sobie rekompensatę niższych środków z tytułu udziału w podatku dochodowym (PIT). – W powyższych środkach musi być też zaplanowane minimum 15% na inwestycje związane z oszczędnością energii i takie działania są wdrażane wyznaje. – Pozostała kwota posłuży do zbilansowania finansów Gminy Trzcinica w zakresie wzrostu kosztów inwestycji i wydatków bieżących, szczególnie związanych z energią.
Wójt Hadzik podkreśla, że działania oszczędnościowe podejmowane są przez trzcinicki samorząd nie od dzisiaj, i to w różnych dziedzinach. – Także w ramach inwestycji planowane jest stosowanie technologii oszczędzających energię – przekonuje. Gmina Trzcinica otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 589.960 złote na zadanie “Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Trzcinica”.

RYCHTAL

Wójt Rychtala Adam Staszczyk nie ukrywa, że wysoka inflacja i spadek dochodów z PIT to główne przyczyny pogarszającej się kondycji finansowej nie tylko rychtalskiego samorządu, które spowodowały problem z domknięciem budżetu. – Obawa przed udźwignięciem finansowo wszystkich wydatków, jakie na nas spoczywają była duża – przyznaje. – Dlatego też ten ogromny zastrzyk środków finansowych niezwykle cieszy i pozwoli nam na utrzymanie płynności finansowej. Z uwagi na powyższe, zasadnym jest przekazanie prognozowanych dochodów na wydatki bieżące gminy.
W Rychtalu 15% środków dodatkowych dochodów z tytułu PIT zostanie przeznaczona, zgodnie z zaleceniami, na działania związane z ekologią. – Środki zostaną rozdysponowane w głównej mierze na poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła – wylicza wójt.

KĘPNO/ŁĘKA OPATOWSKA/PERZÓW

Z Kępna nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania, z Łęki Opatowskiej – z uwagi na nieobecność wójta – również. Z Perzowa trzymaliśmy e-maila, że cyt. ,,W związku z wysłanym dnia 5 września emailem do Pani Wójt Danuty Froń, informuję, że na chwilę obecną nie znamy jeszcze pytania na zadane odpowiedzi’.
JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest