Czajków: Po pierwsze przedszkole

Rozpoczęcie budowy nowego przedszkola to najważniejsza z inwestycji, jaką zapisano w przekazanym przez wójta Henryka Plichtę Radzie projekcie budżetu gminy Czajków na 2021 r.

Planowane dochody budżetowe na rok 2021 wynoszą 12.733.941zł , wydatki – 15.933.941 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 3.200.000 zł zostanie pokryty z planowanych przychodów z tytułu kredytów (2.699.744 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawach.
Głównymi zadaniami, które będą realizowane w roku 2021są: budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Czajkowie (3.200.000 zł), realizacja zadań drogowych w szczególności drogi wnioskowanej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz przebudowa trzech odcinków dróg gminnych przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego: w Muchach Klonie i Mielcuchach Pierwszych. Pozostałe zadania dotyczą budowy chodnika przy drodze powiatowej, udzielanych dofinansowań i wsparcia dla KP PSP oraz dalszych inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego.
Wójt Henryk Plichta zwraca uwagę na fakt, że zaplanowane dochody są o pół mln mniejsze, niż w projekcie budżetu na 2020 rok, co wynika z niższego poziomu subwencji ogólnej i wpływów z tytułu udziałów w PIT, za to planowane na 2021 r. wydatki są ponad 800 tys. wyższe.
– Na rok 2021 nie planuje się na tym etapie zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych – mówi wójt Plichta, podkreślając, że głównym zadaniem, które będzie realizowane w przyszłym roku będzie budowa publicznego integracyjnego przedszkola z oddziałem żłobkowym, która jest zaplanowana na lata 2021-2022. – Prognozowane dochody w pełni zabezpieczają planowane wydatki bieżące, a także część wydatków majątkowych. Konieczne jest jedynie skorzystanie z zewnętrznego finansowania w przypadku planowanej budowy przedszkola. Ostateczna wielkość kredytu inwestycyjnego na te cel zostanie określona już po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i po wyliczeniu kwoty ewentualnych wolnych środków budżetowych za 2020 rok. Jednocześnie Gmina podjęła działania zmierzające do pozyskania środków z dostępnych zewnętrznych źródeł w związku z planowanym utworzeniem oddziału żłobkowego, jak również wnioskowano o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do części przedszkolnej. Kwoty te nie zostały ujęte w przedmiotowym projekcie, stosowne zmiany zostaną naniesione do budżetu w toku jego wykonywania w przypadku uzyskania dofinansowań.
Gmina Czajków, pod względem zadłużenia, jest w bardzo dobrej sytuacji – planowane zadłużenie na koniec roku 2020 wyniesie 520.000 zł, planowane na rok 2021 spłaty to kwota 260.000 zł – w roku 2022 zostanie dokonana ostateczna spłata posiadanych zobowiązań finansowych, tym samym w przypadku planowanej inwestycji w zakresie budowy przedszkola Gmina ma możliwość zaciągnięcia nowych zobowiązań bez konieczności znacznego obciążania budżetu i ograniczania swoich możliwości inwestycyjnych.
– Obawy o stan finansów rodzi stale obniżający się poziom subwencji ogólnej – na rok 2021 Gmina otrzyma subwencję niższą o 264 858 zł od kwoty otrzymanej w 2020 roku, co wymusza poczynienie stosownych oszczędności w ramach wydatków bieżących – wyznaje Henryk Plichta. – Na rok 2021, po raz pierwszy od dłuższego czasu, Gmina nie otrzyma części wyrównawczej subwencji ogólnej, co jest skutkiem wysokiego poziomu wykonania dochodów za rok 2019. Również w zakresie udziałów w PIT plan określony na rok 2021 jest niższy 398.027 zł od obowiązującego w roku 2020 – przy planowanym wyższym udziale gmin w dochodach z tego podatku. Istotne będą również zapowiadane zmiany w podatkach PIT i CIT, m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej oraz podniesienie limitu przychodów, które uprawniają do skorzystania z tej formy opodatkowania. Trudno jest także oszacować wielkość wpływów w kolejnych miesiącach ze względu na zmieniającą się sytuację podatników w związku z wprowadzanymi obostrzeniami w trakcie pandemii COVID-19. Wszystko to rodzi obawy o wysokość realizowanych dochodów, a co za tym idzie, o możliwości wydatkowania środków zgodnie z przyjętymi założeniami.
REDJeden komentarz z Czajków: Po pierwsze przedszkole

  1. Czytam i widzę, że rządzić w Gminie to nie jest „bułka z masłem”, trzeba mieć ogromną wiedzę i ufność, umiejętność poruszania się po przepisach i życzliwych mieszkańców, bez których przychylności zawiedzie nawet najlepsza strategia. U nas na szczęście jest dobrze! (choć trochę boli, ze jak lepiej gospodarzysz to mniej cię docenią) Cieszy więc bardzo fakt, że lokomotywa, która to wiedzie jest bardzo dobrej jakości. Niech życzenia nasze, przyniosą Im SZCZĘŚCIE I WYTRWAŁOŚĆ a osobiście każdemu zdrowie i spełnienie marzeń.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest