Gminy mają nadzieję na środki z ,,Polskiego Ładu’’

Na gospodarkę wodno-ściekową, drogi, fotowoltaikę, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej czy budowę skateparku. Lokalne samorządy mają nadzieję, że uda im się pozyskać duże środki z ,,Polskiego Ładu’’ na ważne dla mieszkańców zadania.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji (35 obszarów) i wynosi od 95 procent (dot. m.in. inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, budowy spalarni) do 80 procent (m.in. tabor zbiorowego transportu drogowego, budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych) wartości inwestycji.
Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 30 lipca 2021 roku. W czasie naboru każda jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

OSTRZESZÓW

W Ostrzeszowie pomysły na wykorzystanie środków z ,,Polskiego Ładu’’ są już skrystalizowane, co nie oznacza, że nie mogą jeszcze ulec pewnym zmianom. – Na pewno złożymy wniosek o dofinansowanie budowy wschodniej magistrali wodociągowej wraz z przebudową kluczowych ulic w centrum miasta (Chmielna, Garncarska, Piekary i Targowa) – mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. – Na pewno będą też złożone jakieś zadania drogowe – przyznaje.
Budowa magistrali to koszt ok. 8 mln zł i mniej więcej o takie środki (95% wartości zadania) będzie wnioskował samorząd Ostrzeszowa.

GRABÓW NAD PROSNĄ

Władze samorządowe Grabowa mają nadzieję, że uda im się pozyskać dofinansowanie na budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Marszałkach i Bukownicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Grabowie Wójtostwie. – Mamy również w planach rewitalizację rynku w Grabowie oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – mówi zastępca burmistrza Anna Mądra. – Docelowo chcielibyśmy również dofinansować infrastrukturę drogową i tutaj potrzeby są ogromne. Tu aplikujemy o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dodaje.
Sama kanalizacja (nie licząc rozbudowy oczyszczalni) to koszt ok. 13 mln zł, rewitalizacja rynku powinna pochłonąć ok. 2 mln zł, podobnie wygląda koszt instalacji fotowoltaicznej.

MIKSTAT

W Mikstacie wiedzą już, że będą aplikować o środki na trzy zadania. Kanalizacja ulic: Południowej, Mickiewicza i Matejki w centrum Mikstatu, droga ,,hellenowska’’ w Komorowie, która jest alternatywnym odcinkiem łączącym drogę powiatową Ostrzeszów – Mikstat z drogą Mikstat – Antonin – mówi burmistrz Henryk Zieliński. Władze Mikstatu chcą też zrewitalizować teren wokół stadionu miejskiego, gdzie zlikwidowana zostanie słynna scena, w to miejsce powstać miałaby strefa koncertowa i skatepark. – To będzie takie domknięcie rewitalizacji stadionu – mówi burmistrz.
W sumie samorząd Mikstatu zamierza aplikować o około 5 mln zł. – Nigdy dwiema łyżkami się nie zje, a najważniejsza jest potrzeba – mówi burmistrz.

KRASZEWICE

W Kraszewicach stawiają na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. W ramach tego projektu tak naprawdę chcą zrealizować kilka mniejszych zadań. Od modernizacji oczyszczalni ścieków w Mącznikach i rozbudowy sieci kanalizacyjnej (ulice: Kwiatowa, Słoneczna w Kraszewicach, część Mącznik, Renta i Racławice), poprzez modernizację sieci wodociągowej przede wszystkim tam, gdzie pozostały jeszcze rury azbestowe (ul. Kwiatowa w Kraszewicach i częściowo w Rencie), budowę nowego odwiertu wody w Kuźnicy Grabowskiej oraz odwiertu i nowej stacji uzdatniania wody dla Jaźwin. – Dziś Jaźwiny czerpią wodę z SUW w Palatach – mówi wójt Konrad Kuświk. – Podłączenie tej wsi do naszej stacji wymagałoby budowy specjalnego rurociągu. Takiej dużej wioski nie da się podłączyć np. pod ul. Zacisze w Kraszewicach, bo tam już jest końcówka linii – dowodzi. Stąd alternatywnym rozwiązaniem jest niewątpliwie budowa oddzielnej, niedużej stacji w Jaźwinach, która przede wszystkim zaopatrywałaby w wodę tę wieś, mogłaby też wspomagać sieć wodociągową Kraszewic czy Kuźnicy Grab.
– Gdyby udało się rozbudować sieć kanalizacyjną, to na terenie oczyszczalni musiałyby funkcjonować dwa zbiorniki równolegle – mówi wójt.
Wszystko to zostało ujęte w jednym wniosku. Jakie środki chcą uzyskać na ten cel? – Jak najwięcej – mówi włodarz gminy. (…) -Wniosek jest dość obszerny i opiewa na 18 mln zł – przyznaje.

KOBYLA GÓRA

Zdaniem wójta Kobylej Góry Wiesława Berskiego, priorytetem, jeśli chodzi o potrzeby są dla niemal każdego samorządu inwestycje drogowe, choć nie tylko. W Kobylej Górze chcą więc aplikować o środki na modernizację miejscowego stadionu, myślą również o pozyskaniu środków na budowę nad zalewem centrum rozrywki, z tężnią, z elementami do gry i zabawy. – Myślę, że w pierwszym etapie będziemy aplikowali o środki właśnie na te zadania – mówi Berski.

DORUCHÓW

Władze Doruchowa chciałyby, aby środki z ,,Polskiego Ładu’’ posłużyły przede wszystkim na modernizację czy też budowę dróg na terenie gminy. – Na pewno przebudowa ponad kilometrowego odcinka drogi w Zalesiu, który łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową, z kanalizacją, z odwodnieniem, z budową chodnika – mówi zastępca wójta Sławomir Jędrzejewski. – Drugi wniosek dotyczy budowy drogi z Morawina do Plugawic, gdzie mamy teraz drogę gruntową – dodaje.

CZAJKÓW

Samorząd Czajkowa składa dwa wnioski. Jeden (na ok. 3 mln zł), już złożony, dotyczy przebudowy 4,5-kilometrowego odcinka drogi w Klonie (od Krzyżowca do Dziwińskich). – Drugi wniosek (na ok. 3-4 mln zł) jest w trakcie przygotowywania i dotyczyć będzie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czajkowie, z wymianą źródła ciepła, okien… mówi wójt Henryk Plichta.

KĘPNO

Zastępca burmistrza Kępna Krzysztof Godek tłumaczy, że pobudzenie aktywności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości czy powstanie nowych miejsc pracy skłania ku inwestycjom w infrastrukturę techniczną na terenach, które nie są uzbrojone w potrzebne media. – Jednym z priorytetów jest południowy kraniec miasta, czyli okolice ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – wyznaje. – Wiele lat temu nikt nie przewidywał tak dynamicznego rozwoju w tym kierunku. Stoimy przed obliczem wyzwania, gdyż są to tereny, gdzie nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniego ciśnienia wodociągu, a z drugiej strony odpowiedniego odprowadzenia wody.
Stąd jeden z wniosków będzie dotyczył sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, co może pochłonąć ponad 10.000.000 zł. – Cały kanał technologiczny będzie kosztowny – mówi burmistrz. – Są też tereny przy ul. Przemysłowej i Dworcowej, gdzie należy zainwestować, by dać możliwość budowy i funkcjonowania inwestorom, którzy już rozpoczęli prace.
Godek podkreśla, że tak naprawdę strategia przyjęta przez Gminę Kępno jest idealnie skrojona pod ,,Polski Ład’’. – Spełniamy swoimi pomysłami praktycznie wszystkie najważniejsze założenia programu, które dzięki podatkom dadzą w przyszłości środki na mniejsze inwestycje i społeczne przedsięwzięcia – wyznaje.

BARANÓW

Samorząd Baranowa chce pozyskać środki na kanalizację Joanki (ok. 15 mln zł) oraz budowę przedszkola w Baranowie. Bo choć pierwotnie przedszkole miało być zlokalizowane w będącym na ukończeniu kompleksie szkolno-przedszkolnym, to jednak – z uwagi na likwidację gimnazjów i wprowadzenia 8-klasowych szkół podstawowych – trzeba było plany te zweryfikować i przeznaczyć na potrzeby szkoły więcej pomieszczeń. – Myśmy robili projekt na szkołę 6-klasową – tłumaczy wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. W tej sytuacji trzeba wybudować nowe przedszkole w Baranowie. Tu wniosek o dofinansowanie będzie opiewał na ok. 10 mln zł.
Trzecie zadanie, na które gmina chce pozyskać środki z ,,Polskiego Ładu’’ to budowa szatni na terenie boiska sportowego w Mroczeniu. Co, jeśli nie uda się pozyskać takiego dofinansowania. – Tak czy siak będziemy realizować te zadania, bo taka jest potrzeba – zapewnia Lewandowska-Siwek. – Te dwa pierwsze na pewno.

BRALIN

Samorząd Bralina zamierza złożyć wniosek m.in. na budowę ul. Południowej w Bralinie (około 1,7 km), której koszt zamknie się w kwocie ładnych kilku milionów zł. – Mamy już kompletną dokumentację i jesteśmy na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę – mówi wójt Piotr Hołoś.

ŁĘKA OPATOWSKA

Kiedy pytamy wójta Adama Kopisa czy w Łęce Opatowskiej wiedzą już, na co chcą pozyskać dofinansowanie z ,,Polskiego Ładu’’, ten nie ma wątpliwości. – Wiemy – wyznaje. Pierwsze z planowanych zadań to kanalizacja z Szalonki do Siemianic (wartość zadania to ok. 15 mln zł). Drugim zadaniem będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków (10 mln zł). – W związku z tym, że próbujemy skanalizować znaczną część gminy, która nie jest skanalizowana, musi nastąpić coś, co pozwoli na to, że będziemy odbierać taką a nie inną ilość ścieków i to będzie rozbudowa ścieków – mówi Adam Kopis.
Gmina ma również nadzieję, że uda się jej też pozyskać środki (5 mln zł) na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Siemianicach.

TRZCINICA

W Trzcinicy stawiają na modernizację oczyszczalni ścieków w Laskach, chcą też dzięki środkom z ,,Polskiego Ładu’’ zrealizować kolejny etap kanalizacji Piotrówki, jak również zakończyć ostatni etap kanalizacyjno-drogowo-wodociągowy w połączeniu ze stacją uzdatniania wody w Trzcinicy. O jakie środki będziecie aplikować? – pytamy. – Łącznie to powinno być około 8 milionów brutto – mówi wójt Grzegorz Hadzik.

RYCHTAL

Okazuje się jednak, że największy apetyt na środki z ,,Polskiego Ładu’’ mają władze samorządowe Rychtala, które aplikować będą w sumie o blisko 50 milionów złotych.
– Na trzy zadania – mówi wójt Adam Staszczyk. – Jeden wniosek, o wartości 40 milionów, złożyliśmy na budowę szkoły w Rychtalu, drugi na budowę drogi między Rychtalem a Zgorzelcem (8,2 mln zł) a trzeci na budowę świetlicy wiejskiej w Stogniewicach (ok. 600 tys. zł).

PERZÓW

W Perzowie środki z ,,Polskiego Ładu’’ chcieliby przeznaczyć na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i infrastrukturę drogową. – Chcemy wybudować nową sieć wodociągową w Miechowie a na przepompowni w Słupi założyć taki bufor, który spowoduje, że tej wody nie będzie nam już brakowało – mówi wójt Danuta Froń. – Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, chcemy połączyć Perzów z Miechowem, gdzie powstałaby również ścieżka rowerowa.
W sumie gmina będzie aplikować o kilkanaście milionów złotych.

REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest