Grabów: Bez współpracy nie ma sukcesu

Podczas ostatniej (29 czerwca) sesji Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, burmistrz Maksymilian Ptak otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. – Bez współpracy nie ma sukcesu – przekonywał.

Głosowanie poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta i Gminy, który umożliwił radnym i mieszkańcom wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną gminy, i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach ocenie.

RAPORT W PIGUŁCE

– Celem przygotowania raportu o stanie miasta i gminy Grabów nad Prosną było uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną – wyznał burmistrz. (…) Raport pokazuje stan gospodarki i finansów. Pokazuje na co przeznaczane są publiczne pieniądze.
Okazuje się, że liczba mieszkańców utrzymuje się na podobnym poziomie, jak w roku 2019. Ogólna liczba gospodarstw rolnych wzrosła aż 15%, w tym o 40% wzrosła liczba gospodarstw o powierzchni pow. 15 ha. Liczba podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych utrzymuje się na stałym poziomie. Dochody gminy wzrosły o 16%, wydatki o 5,5%. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych wzrosła o ponad 300%. W sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi odnotowano wzrost wsparcia finansowego o 820%. Fundusz sołecki zwiększył się o 2,5%. Zwiększono ilość miejsc przedszkolnych, ulepszono stan edukacji publicznej poprzez zakup 50 laptopów, monitorów interaktywnych, wykonano też remont stołówki szkolnej. Odnotowano minimalny spadek wydatków na oświatę ze środków własnych z budżetu gminy. Wartość mienia komunalnego wzrosła o 8%. O 27% zwiększył się zasób dróg gminnych. Odnotowano spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej przy wzroście liczby osób korzystających ze świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Zmodernizowano sale wiejskie, place rekreacyjne i wybudowano amfiteatr. Poprawiono stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup nowego wozu bojowego i sprzętu hydraulicznego. Poprawiono stan infrastruktury drogowej i chodnikowej, gmina wsparła finansowo zakup aparatury medycznej dla szpitala, jak również zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Doruchowie i Kuźnicy Grab. Poprawiono stan ochrony środowiska poprzez udzielone dotacje na wymianę źródeł ciepła, budowę systemu magazynowania wody czy realizację projektu sadzenia drzew miododajnych, usuwania azbestu i foli rolniczej. Na miejscowym boisku wybudowano trybuny sportowe. W zakresie stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i poprawę systemu odprowadzania ścieków pozyskano środki na rozbudowę SUW i budowę kanalizacji.
Burmistrz dziękował swoim współpracownikom, jak również radnym za ,,konstruktywną współpracę dla dobra lokalnej społeczności’’. – W sposób szczególny dziękuję za pomoc i wsparcie na rzecz rozwoju miasta i gminy wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego Krzysztofowi Grabowskiemu – podkreślił. – Dziękuję parlamentarzystom, dziękuję samorządowi powiatowemu, staroście Lechowi Janickiemu, radnemu rady powiatu Ignacemu Śmiataczowi. Dziękuję również za pomoc, dobre rady i duże zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych i współpracę z organizacjami pozarządowymi mojej zastępcy Annie Mądrej. Dziękuję wam drodzy mieszkańcy. Bez współpracy nie ma sukcesu – przekonywał.

HISTORYCZNY MOMENT

W ramach dyskusji nad raportem wiceprzewodniczący rady Jacek Gładysz wyznał, że co niektóre gminy mają problem, że nie mają planu zagospodarowania przestrzennego. – Mnie osobiście brak tego planu cieszy – nie ukrywał – Dlatego, że ten plan kiedy u nas był, obowiązywał, doprowadził do pewnego ubóstwa naszej gminy. Ile osób musiało wyemigrować z terenu naszej gminy dlatego, że na zaprośniu nie można się było budować. (…) I wczoraj (28 czerwca) stał się historyczny moment panie marszałku – podkreślił, mówiąc o podpisaniu umowy z wykonawcą na budowę mostu w Bobrownikach. (…) – Most, który powstanie odmieni całkowicie infrastrukturę naszej gminy. Całkowicie. Te odległości pomiędzy Bobrownikami, Skrzynkami, Dębiczem i Kopciem z 14,5 km zmieniają się do 3 km – przekonywał. (…) – Panu marszałkowi muszę też podziękować za jedną rzecz: przebudowa drogi Grabów – Osiek. Gdyby nie pana inicjatywa, ta droga by nie powstała – dowodził. Radny zaproponował również, aby w momencie, kiedy ten most stanie się faktem pomyśleć o rozbudowie przedszkola w Bobrownikach.
Radny Jan Cegiełka zwrócił uwagę na niebagatelną sumę środków zewnętrznych, jakie udało się pozyskać w 2020 roku, co było bolączką poprzednich kadencji.
Radny Krzysztof Iwański podkreślał wzorową współpracę lokalnego samorządu z marszałkiem Grabowskim. – Powiem tylko jedną historię. Spotkaliśmy się w Marszałkach – wyznał, przytaczając, jak wyglądała ich rozmowa na temat lokalnych problemów. ,,Siadaj pan, pojedziemy, objedziemy Marszałki. Pokaż pan, co was boli’’ – usłyszał od marszałka. – Pojechaliśmy do pewnego momentu. Mówię: ,,dalej nie pojedziemy, bo dalej jest dżungla’’. Ta ,,dżungla’’ to jest ta droga, o której dzisiaj mówimy, na którą te pieniążki są dzisiaj przeznaczone. (…) Serdecznie dziękuję panu marszałkowi, ale i całej ekipie naszego Urzędu. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, jak mam tam jakąś sprawę do załatwienia, że trafiam na takich ludzi. Tam nie ma złego dnia, pohukiwań… Ludzie czują tę pomoc i tak to właśnie powinno być – podsumował.
Przewodniczący rady Marcin Biel odniósł się do zrealizowanych w 2020 zadań i inwestycji. – W ubiegłym roku zrealizowaliśmy 29 zadań majątkowych na łączną kwotę 2.941.039 zł – przypomniał. – Były to zróżnicowane zadania jeśli chodzi o zaangażowanie środków, małe, większe, ale na pewno bardzo ważne i oczekiwane przez społeczeństwo – przekonywał.
Wiceprzewodnicząca Bożena Klada wyznała, że mieszkańcy są zadowoleni, że coś się w gminie ruszyło. – Ale chcę prosić pana burmistrza, żeby te pochwały, te podziękowania nie uśpiły czasem zaangażowania, ponieważ mamy jeszcze dużo do zrobienia – zwróciła się do Maksymiliana Ptaka.

WSZYSCY ZA

Po przedstawieniu sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Maksymilianowi Ptakowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
– Jestem bardzo szczęśliwy – dziękował Maksymilian Ptak, kierując słowa wdzięczności do całego zespołu współpracowników oraz Rady Miejskiej. – Daje mi to impuls do dalszego działania. Sporo zostało zrobione, natomiast wiele spraw pozostało jeszcze do zrobienia. Pracujemy dalej – akcentował.
Gratulacje złożył burmistrzowi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. – Gratuluję burmistrzowi uzyskanego wotum zaufania i absolutorium, i to w sposób jednomyślny. Myślę, że to marzenie wielu samorządowców, żeby w taki sposób być ocenionym – przekonywał. – Myślę, że to jest docenienie tego wszystkiego, co się działo na terenie gminy, tej pracy. To jest państwa ocena, ocena pracy pana burmistrza i jego zespołu.

W 11 LAT 40 MLN

Korzystając z okazji wicemarszałek przedstawił podsumowanie dofinansowań dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na przestrzeni blisko 11 lat. Jak wyliczył, kwota wsparcia różnorodnych działań z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła ponad 40 mln zł. Jak mówił, duża w tym zasługa burmistrza Maksymiliana Ptaka, który działając w samorządzie lokalnym, wcześniej w Radzie Powiatu, zabiegał o wsparcie finansowe dla Grabowa. – Gdyby nie burmistrz Maksymilian Ptak to wielu tych zadań by nie było, i to nie tylko w tej kadencji, tylko w poprzednich też – przekonywał Grabowski. Wielokrotnie go pytałem, przecież nie jesteś burmistrzem, to nie twoja rola. ,,No ale jestem stąd i chcę, żeby poprawiać to bezpieczeństwo’’ – odpowiadał Efekty dzisiaj widzimy i mam nadzieję, że jeszcze będziemy widzieć w następnych latach, w kolejnych miejscowościach. JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest