Grabów: Sporo się będzie działo

– Planujemy tak jak do tej pory intensywne działania w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych, aby zwiększyć liczbę zaplanowanych działań – mówi burmistrz Maksymilian Ptak, który przekazał przewodniczącemu Rady projekt budżetu na 2021 r. – Sporo się będzie działo – przekonuje.

Dochody grabowskiej gminy zapisano na poziomie 36.251.672 zł, wydatki mają się zamknąć w kwocie 39.444.102 zł. W budżecie wyodrębniono blisko 427 tys. do dyspozycji sołectw. Deficyt w kwocie 3.192.430 zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 tys. zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 748.252 zł oraz kredytami i pożyczkami w kwocie 1.944.176 zł.

Jeśli chodzi o zaplanowane wydatki majątkowe, blisko 1,5 mln zł przeznaczono na infrastrukturę wodociągową i sanitarną. Chodzi tu o rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bukownicy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Grabowie na terenie ulic St. Janickiego, 3-Maja i Ledóchowskiego.
Na drogi gminne zaplanowano blisko 1,2 mln zł. W ramach tych środków m.in. miałby powstać nowy chodnik w Giżycach (50 tys.), przebudowane miałyby być również chodniki na ulicy Rataja (250 tys.) i Witosa (157 tys.) w Grabowie. Na przebudowę drogi Karolew-Marszałki zapisano 678.220 zł, a na przebudowę pobocza drogi w Grabowie Wójtostwie – niecałe 30 tys. zł.

200 tys. zł samorząd Grabowa chce przeznaczyć na przebudowę Targowiska Miejskiego.
Poważną pozycję w projekcie budżetu miasta i gminy Grabów nad Prosną zajmuje fundusz sołecki. Na co poszczególne sołectwa chciałyby przeznaczyć przekazane im środki? W Bobrownikach m.in. chcieliby wyremontować i wyposażyć świetlicę wiejską, w Bukownicy wybudować oświetlenie przy drodze, w Chlewie zaplanowano wykonanie alejki w parku, w Dębiczu remont świetlicy wiejskiej, w Giżycach środki z funduszu miałyby zostać przeznaczone m.in. na zakup urządzeń placu zabaw i lamp solarnych, w Grabowie Pustkowiu chcą opracować projekt budowy świetlicy oraz wykonać przyłącze energetyczne, w Grabowie Wójtostwie planują przebudowę pobocza drogi gminnej, chcą też wyremontować świetlicę. W Kopciu i Książenicach chcą zainwestować w świetlice, w Kuźnicy Bobrowskiej planują urządzić teren rekreacyjny, w Marszałkach i Palatach środki z funduszu chcą przeznaczyć na remont i wyposażenie świetlicy, w Siekierzynie chcą dołożyć do remontu drogi. W Skrzynkach planują m.in. oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego, zakup klimatyzatora do świetlicy i budowę wiaty, w Smolnikach zakup latarni, a w Zawadach przebudowę pasa drogowego.

– Zaproponowany przeze mnie projekt budżetu trafił do radnych. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku zostanie uchwalony, tak by móc już od stycznia 2021 roku rozpocząć realizację wielu przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną – mówi burmistrz Maksymilian Ptak. – Planujemy tak jak do tej pory intensywne działania w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych, aby zwiększyć liczbę zaplanowanych działań. W budżecie na 2021 zaplanowano wydatki na poziomie 39 mln złotych, z czego najwięcej stanowią nakłady na oświatę i wychowanie o wartości 13 mln złotych oraz świadczenia wychowawcze i rodzinne na poziomie 10 mln złotych. Co warto podkreślić, inwestycje stanowią na ten moment kwotę 3,4 mln zł. Planujemy również budowę mostu łączącego Bobrowniki i Kopeć wraz z infrastrukturą drogową. Otrzymaliśmy informację od Wojewody Wielkopolskiego o umieszczeniu na liście FDS naszego zadania, co w przypadku realizacji znacznie podwyższyłoby poziom wydatków inwestycyjnych.

Burmistrz przekonuje, że podobnie jak w bieżącym roku, również w 2021 sporo będzie się działo. – Naszym priorytetem jest poprawa infrastruktury drogowo-chodnikowej przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – wyznaje. – Planowana jest kontynuacja modernizacji drogi wojewódzkiej w miejscowości Bukownica. We współpracy z samorządem powiatowym będziemy kontynuowali przebudowę drogi powiatowej Palaty-Dębicze oraz budowę chodnika w miejscowości Marszałki. Ważne są dla nas remonty sal wiejskich, dlatego planujemy dalsze pozyskiwanie środków w tym zakresie z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach otrzymanego rządowego bonu inwestycyjnego planujemy wykonanie przebudowy Targowiska Miejskiego w Grabowie nad Prosną, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bukownicy oraz infrastrukturę chodnikową. Dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane będzie także zadanie polegające na budowie kanalizacji oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Bukownicy. Dla poprawy jakości powietrza w naszej gminie kontynuowany będzie program dotacji do wymiany pieców dla mieszkańców. Planujemy także wiele imprez kulturalnych i wierzymy, że w nadchodzącym roku epidemia nie przeszkodzi w ich realizacji. REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest