Kraszewice: Komisarz w Gminnej Spółce Wodnej

Starosta Ostrzeszowski podjął decyzję o rozwiązaniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Kraszewicach. Wyznaczył równocześnie komisarza spółki, którego zadaniem będzie przeprowadzenie nowych wyborów.

Tak jak można się było spodziewać, Starosta Ostrzeszowski orzekł o rozwiązaniu Gminnej Spółki Wodnej w Kraszewicach. Wydając decyzję powołał się na ustawę Prawo wodne, zgodnie z którą ,,jeżeli zarząd dopuszcza się wielokrotnego naruszania przepisów prawa lub postanowień statutu, starosta, w drodze decyzji, rozwiązuje zarząd, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki zarządu’’.
Starosta przypomina, że przedstawiciele – delegaci – członków spółki (…) wybierani są przez członków spółki na okres 5 lat na zebraniach przeprowadzanych w miejscowościach objętych terenem działania Spółki. – Ponieważ kadencja dotychczasowych delegatów upłynęła przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, należało przeprowadzić zebrania wiejskie w celu wyborów delegatów w poszczególnych sekcjach spółki – argumentuje.

Z przesłanych Staroście przez nowo wybrany Zarząd Spółki dokumentów miało wynikać, że cała procedura sprawozdawczo-wyborcza odbyła się zgodnie z prawem. Tak się jednak nie stało, na co zwróciła uwagę część członków Spółki, informując starostę, że nie we wszystkich sekcjach wybory delegatów zostały przeprowadzone.
W tej sytuacji Starosta uznał, że podjęta przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Spółki Wodnej uchwałą w sprawie wyboru członków zarządu spółki oraz członków komisji rewizyjnej jest sprzeczna ze statutem i orzekł o jej nieważności, wydając 17.11.2020 r. stosowną decyzję. W niedługim czasie w spółce przeprowadzono więc kolejne wybory, nie zwołując jednak żadnego zebrania, o wynikach których zarząd spółki poinformował starostę 15 marca 2021 r.

– W nawiązaniu do przeprowadzonych wyborów delegatów, ponownie wpłynęły do organu nadzoru zastrzeżenia części członków spółki wodnej dotyczące prawidłowości przeprowadzonych wyborów delegatów – mówi starosta Lech Janicki. – Z dokumentów przekazanych przez Zarząd Spółki wynikało, że przeprowadzono wybory w 11 sekcjach. Tymczasem statut spółki przewiduje jedynie 8 sekcji, wymienionych w załączniku do statutu -wyznaje. – Ponownie doszło więc do nieprawidłowości podczas wyboru delegatów, co ma bezpośredni wpływ na wadliwość podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał.

W tej sytuacji – wobec braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia co do prawidłowości przeprowadzonych wyborów delegatów, a także wobec powtarzającego się naruszenia przepisów prawa oraz statutu spółki – Starosta Ostrzeszowski postanowił odwołać Zarząd Spółki, powołując równocześnie Damiana Lewandowskiego (pracownik Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa) jako osobę pełniącą obowiązki zarządu, której zadaniem będzie w pierwszej kolejności doprowadzenie do zgodnego ze statutem wyboru delegatów spółki w poszczególnych sekcjach.
– Dopiero poprawnie wyłonieni delegaci będą uprawnieni do wyboru organów spółki na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Spółki Wodnej w Kraszewicach – uznał starosta.

 

AKTUALIZACJA

W ostatnim możliwym terminie Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Kraszewicach złożył odwołanie od wydanej przez Starostę decyzji, stąd cała dokumentacja przesłana zostanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. W tej sytuacji – do czasu rozpatrzenia odwołania przez SKO – decyzja Starosty Ostrzeszowskiego jest nieprawomocna, zarząd spółki nadal funkcjonuje.

JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest