Kraszewice: Nie zwalniamy tempa

Wójt Konrad Kuświk przekazał radzie projekt budżetu gminy Kraszewice na 2021 r. – Po zakończeniu budowy Przedszkola nie zwalniamy tempa i utrzymujemy wydatki inwestycyjne na poziomie 20% wszystkich wydatków – wyznaje.

 

Dochody budżetu zaplanowano na poziomie 20.396.303 zł, wydatki mają wynieść 23.116.303 zł. Deficyt w kwocie 2.720.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 500.000 zł oraz przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 2.220.000 zł.

Planowany stan zadłużenie Gminy Kraszewice z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wyniesie 6.657.556 zł. W ciągu roku zadłużając się na kwotę 3.000.000 zł oraz spłacając kredyt w kwocie 780.000 zł, ocenia się że na koniec 2021 r. zadłużenie wyniesie 8.877.556 zł. – Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będą na dopuszczalnym poziomie – zapewnia wójt Konrad Kuświk.

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano m.in. modernizację linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grab. W projekcie zapisano na ten cel 438.000 zł, mając nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie naboru w ramach PROW na lata 2014-2020, gdzie Gmina złożyła swój wniosek o dofinansowanie. Na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Grab. zabezpieczono 147.000 zł. Tu także złożony został wniosek o dofinansowanie z PROW.

To nie wszystko, aż 2.321.815 zł zapisano w projekcie na budowę oraz przebudowę dróg gminnych. Gros tych środków (1,9 mln) miałaby pochłonąć przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowano również przebudowę drogi w Tułazach oraz odcinka z Racławic do Renty (za budynkami), budowę drogi do stadionu w Kraszewicach, budowę ścieżki pieszej pomiędzy ul. Szkolną a stadionem w Kraszewicach oraz budowy parkingów przy placach zabaw w sołectwie Jelenie nr 2 i przy ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach.

906.000 zł (w tym dofinansowanie) kosztować będzie przebudowa boiska na dwa boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kraszewicach, jest też nadzieją, że w przyszłym roku powstanie ogólnodostępny plac zabaw przy przedszkolu w Kraszewicach.
W sumie na inwestycje zapisano w projekcie 4.483.415 zł.

– Opracowanie planu budżetu gminy to mozolny proces wielu uzgodnień i kompromisów, licznych spotkań, rozmów i obliczeń. Jest to efekt wielogodzinnej pracy nad pomysłami, zadaniami i liczbami – mówi wójt Konrad Kuświk. (…) – Niestety niekorzystna sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 z roku bieżącego przenosi się na rok przyszły. Widoczne to jest szczególnie przez spadek planowanych dla naszej gminy dochodów budżetowych redystrybuowanych z budżetu państwa. Co prawda subwencja oświatowa, która i tak pokrywa tylko ok. 65% wydatków na oświatę została zaplanowana na zbliżonym poziomie co w tym roku, to jednak koszty funkcjonowania szkół wzrosną, a to oznacza że jeszcze więcej środków własnych będziemy zmuszeni przeznaczać na to zadanie. Natomiast subwencja wyrównawcza będzie mniejsza o 392.290 zł, a udziały w podatku PIT zostały zmniejszone aż o 618.216 zł. Tylko te dwie pozycje dają nam mniejsze dochody o milion złotych.

Wójt zwraca jednak uwagę na fakt, że mimo wszystko projekt budżetu na 2021 r. zakłada zachowanie poziomu wydatków bieżących i kontynuowaniu wszystkich programów podnoszących jakość życia. – Uważam, że bardzo ważnym zadaniem jest w tych trudnych warunkach ochrona miejsc pracy pracowników, czy też przynajmniej utrzymywanie poziomu wydatków na programy takie jak dofinansowanie wymiany piecy w domach jednorodzinnych, dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, badania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym, stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów, nagrody za osiągnięcia sportowe, dalsza wymianę hydrantów, remonty mieszkań komunalnych, remonty strażnic OSP, zabezpieczenie środków na inicjatywy sołeckie, działalność KGW, orkiestry dętej, Zaprośnianek, funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ czy klubów sportowych. Sądzę, że jest to istotne dla tożsamości mieszkańców naszej gminy – przekonuje. – Po zakończeniu budowy Przedszkola nie zwalniamy tempa i utrzymujemy wydatki inwestycyjne na poziomie 20% wszystkich wydatków. Jest to jeden z wyższych wskaźników spośród okolicznych samorządów, co świadczy że przyjęte przez nas plany rozwojowe są ambitne ale uważam, że tak jak w latach ubiegłych możliwe do zrealizowania. Utrzymanie dużych wydatków w inwestycjach w tych warunkach będzie możliwe tylko wtedy gdy wspomożemy się kredytem zewnętrznym, który planujemy zaciągnąć do kwoty 3 mln zł. Wzrost zadłużenia jest zgodny ze wskaźnikami budżetowymi, a jego poziom jest bezpieczny i na koniec 2021 roku wyniesie 8.877.556,80 zł tj. 43% dochodów (max to 60%).

REDZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest