KRASZEWICE: Seniorzy będą mieć swój Dom

Najpewniej od przyszłego roku w Kraszewicach zacznie działać Dzienny Dom Seniora. Na adaptację dotychczasowego budynku na ten cel Gminie udało się pozyskać z programu Senior Plus 240 tys. zł – poinformował na ostatniej sesji Rady Gminy wójt Konrad Kuświk.

Na początku piątkowej sesji radni przyjęli protokoły z dwóch ostatnich sesji.
– W pierwszej wersji protokołu z IV sesji było kilka błędów merytorycznych, które zostały poprawione – wyznał sekretarz tejże sesji Karol Golanowski.
– Z protokołem się zapoznałem, po naniesionych poprawkach stwierdzam, że jest on zgodny z przebiegiem sesji – poinformował radnych sekretarz obrad V sesji Sylwester Gołdyn.
W swoim sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym wójt Konrad Kuświk mówił m.in. o przygotowaniach do kilku, zaplanowanych w tym roku inwestycji, poinformował też o realizacji podjętych na ostatniej sesji uchwał. Stwierdzenie, że ,,uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej jest realizowana na bieżąco’’ spotkało się jednak z ripostą ze strony radnego Jana Wojtaszka. – Panie wójcie, ja jestem członkiem tej komisji i stwierdzam fakt, że w tej sprawie nie robi się nic – wyznał radny.

W CZYNIE SPOŁECZNYM

Wojtaszek odniósł się też do informacji o podpisaniu umowy między Gminą a OSP na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont dachu i komina na budynku remizy w Kuźnicy Grabowskiej, przypominając, jak podobny remont wyglądał w Racławicach.
– Także naprawialiśmy trzy kominy, które były uszkodzone i polegało to na tym, że dostaliśmy środki finansowe z Gminy na zakup cegły, ale rozbiórka i budowa tych kominów to była w zakresie OSP, po prostu wykonywaliśmy to w czynie społecznym – dowodził. – Robiliśmy także remont dachu, było to gdzieś ok. 400 m2, nie powiem – otrzymaliśmy z Gminy 20 tysięcy, wynajęliśmy fachowca, który musiał to pilotować… – tłumaczył
– Ale ja o tym nie mówiłem w sprawozdaniu – przerwał mu wójt.
– Nie, ja chcę po prostu naświetlić, jak to powinno wyglądać – ciągnął dalej Wojtaszek. – Też mi się wydaje, że remont strażnicy w Kuźnicy też na tych zasadach powinien wyglądać. Poparty czynem społecznym – podsumował.

DRÓG ŁATANIE

Wójt Kuświk poinformował również, że rozpoczął się remont dróg gminnych, czyli łatanie dziur. Tu radny Karol Golanowski zgłosił się na ochotnika, oferując swoją pomoc przy remoncie nawierzchni na ul. Kwiatowej. – Mogę się zgłosić na ochotnika i pomóc panu Borkowi, w poniedziałek, jeśli jest taka możliwość – oświadczył.
Te i inne prace ruszą zapewne pełna parą, kiedy Gmina zatrudni jednego pracownika robót publicznych (od 1 marca) i trzech pracowników interwencyjnych (od 1 kwietnia).

DROGA ZA WĄSKA

Z informacji wójta wynikało również, że zakończona została budowa linii wodociągowej w Racławicach, zlecono też wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kilka zaplanowanych inwestycji: budowę drogi z Jaźwin do państwa Pilarczyk, przebudowę drogi Racławice-Renta oraz budowę drogi Kuźnica Grab. – Glinianki, w tym ostatnim przypadku pojawił się jednak niespodziewany problem.
– W trakcie prac nad dokumentacją wykazano nieprawidłowość polegającą na braku odpowiedniej szerokości pasa gruntu pod planowaną drogę – wyznał wójt. – Podjąłem działania zmierzające do przejęcia pasa gruntów od dwóch prywatnych właścicieli w celu uzyskania pasa drogowego szerokości 6 m – poinformował.
Radny Jan Mamiak przypomniał, że podobna sytuacja miała już miejsce, kiedy budowano drogę na Zacisze. – Tam mieszkańcy chcieli mieć drogę (…) i tam nikt nie dostał za ten pas dodatkowych (pieniędzy) – przypomniał, sugerując równocześnie, aby w podobny sposób zachowali się właściciele gruntów na Gliniankach.

LAMPY – CIĄG DALSZY

Kontynuowany też będzie proces wymiany starych lamp ulicznych na nowe, na które mogą liczyć mieszkańcy Głuszyny, Bigosów, Mącznik i częściowo Jeleni. – Zamiarem moim jest gruntowna, całkowita modernizacja tego oświetlenia – podkreślał Kuświk. Wyjaśniła się też sprawa niewymienionych kilku lamp na ul. Wieruszowskiej, co okazało się ,,przeoczeniem’’ ze strony wykonawcy. W każdym bądź razie w najbliższym czasie i te lampy zostaną wymienione.

SENIORZY W PRZEDSZKOLU

Z dobrych wieści była też i ta, że złożony przez Urząd wniosek do programu Senior Plus na utworzenie w budynku obecnego przedszkola Dziennego Domu Seniora został rozpatrzony pozytywnie. Całkowita wartość zadania to 300 tysięcy a dofinansowanie to 240 tys. zł. – W związku z powyższym musimy opracować dokumentację budowlaną na planowane prace remontowe i dostosowawcze – mówił Kuświk. W budżecie gminy zabezpieczono też odpowiednią kwotę na to zadanie.
– Wniosek w tym roku złożony, dość szybka decyzja, dość szybka weryfikacja, dla nas pozytywnie, udaje się pozyskać kolejne środki zewnętrzne z korzyścią dla rozwoju naszej gminy – podsumował wójt.

53 ZDARZENIA

O stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy w 2018 r. mówił komendant gminny OSP Dawid Kolenda. Komendant przypomniał, że na terenie gminy działa ponad 200 podmiotów gospodarczych, zajmujących się głównie obróbką drewna i produkcją różnego rodzaju opakowań drewnianych. I że działa na tym obszarze 9 jednostek OSP, spośród których powołane zostały 4 jednostki operacyjno-taktyczne (Kraszewice, Głuszyna, Kuźnica Grab. i Jelenie) mogące brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a OSP Kraszewice i Głuszyna działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na terenie gminy zanotowano 53 zdarzenia, co stanowi minimalny spadek, bodajże o 7 zdarzeń mniej, niż w roku 2017. Było to 15 pożarów, 36 miejscowych zagrożeń i 2 fałszywe alarmy – poinformował Kolenda. Najczęściej do zdarzeń wyjeżdżali ochotnicy z Kraszewic (40 wyjazdów) i Głuszyny (26). Strażacy z Kuźnicy Grabowskiej, podobnie jak ich koledzy z Jeleni, brali udział w 3 zdarzeniach. – Na bieżąco utrzymywana jest sprawność sprzętu i samochodów oraz gotowość operacyjna jednostek – wyznał komendant.

INTERPELACJA W SPRAWIE DRÓG

Radny Jan Puchała złożył interpelację w sprawie wykazu dróg gminnych.
– Jak wszyscy wiemy, każda szanująca się gmina, a taką mam nadzieję jest Gmina Kraszewice, powinna mieć wykaz dróg gminnych, wraz z mapą i naniesionymi numerami dróg, które powinny być zgodne z numerami zawartymi w wykazie dróg gminnych – czytamy. – Według mojej wiedzy, w gminie Kraszewice funkcjonują różne mapy i różne wykazy dróg gminnych. Otóż jest w obiegu mapa dróg gminnych w/g stanu na styczeń 2016 r., gdzie długość dróg gminnych wynosi 66 920 m., drugą mapą jest mapa w/g stanu na wrzesień 2016 r., gdzie długość dróg gminnych wynosi 60 646,5 m., a więc o 6 273,5 m. mniej (pytanie, co się stało, kto skrócił długość dróg gminnych, a jeżeli tak się stało, to kto te drogi przejął – samorząd powiatowy, samorząd wojewódzki a może Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ktoś te drogi musiał przejąć zgodnie z ustawą o drogach, drogi nie mogły zginąć). Ciekawą rzeczą jest, że w dniu 23 września 2016 r. uchwałą nr XXI/122/2016 przyjęto wykaz dróg gminnych gdzie jedynym załącznikiem do uchwały, która została przyjęta 1 głosem „za” przy reszcie głosów wstrzymujących się jest mapa nie wiadomo z którego roku, bez tabelarycznego wykazu dróg, bez żadnych opisów. Wygląda to tak jakby ktoś zrobił kserokopię mapy z września 2016 zakrywając jednocześnie logo wykonawcy tej mapy, herb gminy itp. Jednocześnie ta mapa, będąca załącznikiem nr 1 do w/w uchwały Rady Gminy Kraszewice nr XXI/122/2016 ma się nijak do załącznika nr 82 do uchwały nr 5344/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r.
Puchała w swej interpretacji pyta, która mapa jest aktualna i który wykaz dróg gminnych jest aktualny. – Proszę o dostarczenie wszystkim radnym aktualnego wykazu dróg gminnych wraz z numerami, długościami poszczególnych odcinków oraz aktualnej mapy sieci dróg Gminy Kraszewice z naniesionymi na tą mapę aktualnymi numerami dróg. Jednocześnie proszę o odpowiedź co się stało z długością 6 273,5 m dróg gminnych, które po prostu zniknęły z ewidencji, a nie powinny – dowodzi. JURZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest