Wójt Gminy Bralin z absolutorium i wotum zaufania

Rada Gminy Bralin jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Bralin wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. – Udzielenie absolutorium jest dla mnie bardzo ważne – wyznał Piotr Hołoś. – To jest taka dodatkowa motywacja do pracy na kolejne lata.

Zanim radni przystąpili do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla wójta Piotra Hołosia, zapoznali się z Raportem o stanie gminy Bralin za 2020 r. Wójt podkreślał, jak ważne dla samorządu były artykułowane przez mieszkańców poszczególnych wsi potrzeby, ich realizacja była jednak uzależniona od środków , jakimi gmina dysponowała. – Nie ma ani jednego sołectwa, które byłoby pozbawione nakładów finansowych z budżetu gminy w roku 2020 – przekonywał, wymieniając zadania, jakie udało się zrealizować na terenie gminy w 2020 roku: remonty chodników, przejęcie odcinka sieci wodociągowej, modernizacja SUW, opracowanie dokumentacji na remont dróg, przebudowy ulic, modernizacja przepompowni, opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej, wykonanie siłowni zewnętrznej, utworzenie placu zabaw, oświetlenie ulic, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doposażenie placów zabaw, doposażenie Domów Ludowych, doposażenie jednostek OSP, zakup kostki brukowej, stworzenie mini arboretum w Weronikopolu. Wójt dziękował Radom Sołeckim, sołtysom i mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc. Wspomniał o dotacjach i dofinansowaniach jakie pozyskała gmina z Urzędu Marszałkowskiego (1.750 tys. zł czy z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych).
W czasie debaty radni pytali m.in. o realizację programu ,,Za życiem’’, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych, jednak w ostatnim roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie świadczenia. Dlaczego tak się stało? – pytał radny Kamil Wanzek.
– Jeżeli chodzi o ten program to zapewniam pana radnego, że mieszkańcy korzystają z tego programu, który jest realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem – odparła sekretarz Ewelina Pieles. – Tam jest gros świadczeń dla osób, od urodzenia po osoby dorosłe. Nasi mieszkańcy korzystają z tego programu w ZSS w Słupi pod Kępnem.
Radny Wanzek zastanawiał się, dlaczego większość środków dla szkół przekazywanych jest dla placówki w Nowej Wsi Książęcej. – Mam wrażenie wynikające z raportu, ale też z uchwały budżetowej (…) i dla mnie zatrważające jest, to że w większość, jeśli mówimy o środkach pozyskanych przez szkoły, zawsze mówimy o Nowej Wsi Książęcej i o szkole w Nowej Wsi Książęcej. Z czego to wynika, że wszystkie pieniądze z pozyskiwanych programów z zewnątrz trafiają tylko do Nowej Wsi Książęcej a nie do Bralina? – dopytywał. – To nie jest tak, że wszystkie środki trafiają do Nowej Wsi Książęcej chociażby z tytułu rozdzielanych laptopów – odparł wójt. – Program Erazmus został zawieszony z powodu covida. Choć muszę przyznać, że pani dyrektor ma wiele pomysłów na pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale szkoła w Bralinie też stara się o takie środki i je pozyskuje. Może to jest kwestia chwalenia się, przekazywania informacji, że takie działanie się w szkole podejmuje.
Kiedy przewodniczący rady Marek Markiewicz zarządził głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Bralin, 12 spośród 12 obecnych na sesji radnych było za. Podobnie wyglądało głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, wcześniej jednak radni przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, odczytane też zostały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej Rady.
– Bardzo dziękuje. Udzielenie absolutorium jest dla mnie bardzo ważne – wyznał Piotr Hołoś. – To jest taka dodatkowa motywacja do pracy na kolejne lata. Świadom jestem tego, że to jest wypadkowa pracy wielu ludzi, tak jak państwu dziękowałem, bo to jest nasza wspólna praca. ŁMZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

Pin It on Pinterest